Elhunytak 2016-ban

 

 

 

 

 ""

   

  1. Borbély János – 66 év
  2. Bőjthe Veronika – 60 év
  3. János Irén – 85 év
  4. Ravasz Rozália – 71 év
  5. Mánya Annamária – 77 év
  6. Potyó Dénes – 69 év
  7. Szentes Ignác – 67 év
  8. Ungureanu Ciprian – 29 év
  9. Endes Gábor Márton – 75 év
10. Tamás György – 56 év
11. Miklós Mihály – 84 év
12. Császár Katalin – 81 év
13. Domokos Rozália – 87 év
14. Gábor János – 64 év
15. Bodor Berta – 80 év
16. Tankó Károly Mihály – 55 év
17. Kovács Margit – 64 év
18. Bakó Regina – 87 év
19. Ábrahám Ábel – 82 év
20. Sándor Zoltán – 80 év
21. Sinkler Gábor – 75 év
22. Kelemen József – 74 év
23. Borboly-András Béla– 41 év
24. Ferencz István – 68 év
25. Tódor Sándor – 76 év
26. Farkas József – 74 év
27. Csala Örs Levente – 29 év
28. György Magdolna – 85 év
29. Mihály Zoltán – 82 év
30. János József – 64 év
31. Lőrincz Lajos – 72 év
32. Ványolós Ida – 71 év
33. Péter Imre – 73 év
34. Molnár Jenő – 69 év
35. Fazakas Erzsébet – 79 év
36. Sipos Mihály – 86 év
37. Virág Olga – 84 év
38. Ferenczi Romeó – 39 év
39. Makkai Mária – 77 év
40. Bíró Ferenc – 84 év
41. Sipos Ferenc – 59 év
42. Szabó Teréz – 62 év
43. Popovici Katalin – 94 év
44. Nagy Erzsébet – 66 év
45. Mihály László – 71 év
46. Gergely István – 81 év
47. András Matild – 61 év
48. Imets Teréz – 85 év
49. Csercse Domokos – 72 év

                

  Nyugodjanak békében!

 

 

 

Sík Sándor

Imádság jó halálért
                                                  

Jóságos Úr, ki minket úgy szeretsz, 
Hogy képünkben megélted a halált, 
Ki testedben tudod az emberi 
Végsõség minden szorongásait, 
Ó, Ember Fia, emberidegekkel 
Hússal és vérrel lélegzõ Barát, 
Te jól tudod, hogy ama legutolsó 
Emberi percek a halálos ágyon 
Neked is legutolsó lehetõség 
Kiöntened még lüktetõ szívünkre 
Szereteted megváltó tengerét, 
(Azután már a Kegyelem kerubja 
Ellibben és kezünket az Igazság 
Szeráfja ölti vaskesztyûs kezébe) 
Mit kérjek tõled, milyen jóhalált?

Kérjem-e amit legkülönbjeid 
Kértek maguknak, a mártír-keresztet? 
Felhõkben élõ kisgyerek koromban 
Álmodtam ilyet, oktalan fiú. 
De most, hogy Arcod élõ sugaránál 
Látnom adatott lázár magamat, 
Most már tudom, milyen egetverõ 
Kevélység ül e kérés fenekén. 
Sasmadarak közt, szabad égazurban, 
Mit keresne a bûnei halott 
Vázával kullogdáló tekenõs!

Vagy kérjelek a másik legkülönbért, 
A nagy halálért harcaid mezõjén, 
Tollal a kézben, igével az ajkon, 
Holtig hûséges szolgák, éber õrök 
És állhatatos harcosok halálát? 
Ó felséges halál, ó gyönyörû 
Napáldozat, igaz nagyokhoz illõ! 
Azokhoz, kiket, bármikor jön értük 
A hívó követ, õrhelyen talál; 
De ilyen félig- vagy félig-se-szolga, 
Ilyen maga kedvére dolgozó 
Mûkedvelõ apostol: hogy kívánjon 
Kis élete végére nagy halált!

Végül is úgy lesz egyedül igaz, 
Ha kicsiségem kíméletre kérne: 
Ha reménykedve, szepegve, szorongva 
Olyan halálért esdenék, minõre 
A milliók azt mondják: szép halál: 
Aki nem szenved, aki, mielõtt 
A halálos gyötrelem rászakadna, 
Szépen elalszik s öntudatlanul 
Simul belé a néma ölelésbe. 
Ez volna vajjon a boldog halál? 
Valami bennem azt mormolja: nem! 
Úgy érzem, az embernek jussa van, 
Hogy megélhesse a maga halálát, 
Megélje a borzalmas-nagyszerû 
Pillanatot, mikor a Végtelenség 
Szemébe villan. Nem, az emberélet 
Csak a halállal teljesül egésszé. 
Odaadjam-e a halálomat? 
Jól tudom, Uram, gyenge vagyok én, 
Gyermeknél gyengébb; – ó maradj velem, 
Mikor az este végképp rámszakad, 
Hogy amikor az Ajtó megcsikordul, 
És nevemen szólítanak, feleljem 
Legalább gondolatban: Én vagyok.

Igen, Uram, kérnem csak ez maradt: 
Engedj jó halált, keresztény halált, 
Hogy el ne menjek gyónatlan, kenetlen, 
Útravalótlan, mint ki nem tiéd. 
Lesz ami lesz és jöjjön ami jön, 
Csak oldó szavad legyen az utolsó 
Hang, amit elnyel záruló fülem. 
Csak a te Arcod, – Arcod a kereszten, – 
Legyen utolsó látása szememnek. 
Csak annyit tudjon eldadogni még 
Cserepes ajkam, pattanó agyam 
Csak ezt formázza még: én Jézusom!

Ó boldog halál, keresztény halál! 
Kérhet-e jobbat a fáradt zarándok, 
Mikor az ösvény egyre-egyre szûkül, 
Fogy a levegõ s megsejlik elõtte 
Szorongó ködben a Szûk Kapu torka! 
Ezért könyörgök, erre adj kegyelmet, 
Verejtékezõ getszemáni Jézus, 
Erre könyörögj Fiadnál kegyelmet 
Jóhalál Anyja, kármelhegyi Szent Szûz, 
Haldoklók csendes pártfogója József 
És minden szentek, minden angyalok. 
Ezért hadd könyörögjek. – 
Csak ezért? 
Hasít belém a lelkiismeret. 
Csak arra kérsz-e oldozó kegyelmet, 
Gyõzõk olaját, Isten kenyerét, 
Hogy az utolsó perced jó legyen? 
Egy perc alatt akarnád eltiporni 
Egy végig tán ki sem mondott igennel 
Évtizedeid légió nemét? 
Nincsen külön halál: a meghalás 
Az élet fáján fakadó gyümölcs.

Amit ültettél, amit ojtogattál, 
Amit öntöztél, amit metszegettél, 
Ápoltál rajta: mind-mind visszaadja 
A nagy gyümölcsben. Rosszabbat nem ád, 
De jobbat sem tud adni. Ez a törvény. 
Az örök Tervben nincsen mûhiba. 
Még élsz, erõs vagy, tiszta a fejed, 
Még tenyereden élet és halál: 
Úgy imádkozzál mindennap s ugy élj, 
Hogy el ne törd elõre gyenge szárnyát, 
A végsõ órán felsíró imádnak.

 

Elhallgatok, Uram. Elég nekem, 
Amit te mondtál, mást nem kérek én: 
,,Aki bennem hisz, az nem lát halált.” 
Én hiszek benned, Jézusom, – hiszek, 
Segíts, Uram, hitetlenségemen. 
Jöjjön ami jön, élet vagy halál, 
Ilyen vagy olyan élet vagy halál, 
A tied vagyok, – a Tied legyek. 
Tégy velem amit akarsz. Úgy legyen. 

 

Töredékek temetés után

Bús topogás a nyílt verem körül, 
A felmarkolt rög siket dobbanása, 
Bezáruló sír, – vesékig nyilalló 
Fájdalom (a legfájóbb benne az, 
Hogy nem fáj jobban!), – és akit szerettél, 
Ki életed jobb része volt talán, 
Itt marad végképp, – te meg mégy tovább, 
Az élet megy tovább, – a fájdalomból 
Lassan emlék lesz, az emlékezésbõl 
Immár kevésbé lassan, feledés.

A sírtól némán kullogunk haza. 
Fejünkben az jár: ki lesz a soron? 
Akárki lesz, egy drága névvel újra 
Több lesz az emlék, gazdagabb a múlt 
S egy kedves arccal szegényebb az élet, 
Egy forradással több a lelkeden.

Sûrûn kopogtat nálunk mostanában 
A fátylasarcú testvér, a Halál. 
Baráti szellem – hol lenne az inkább, 
Mint olyanok közt, akik köntösül 
Hordják magukon szép komoly színét! 
Baráti arccal jött el érte is, 
Baráti öleléssel, szeretettel: 
Testvérek õk, a két nagyon-erõs, 
A legerõsebb kettõ: 
A halál és a szeretet. 
Tökéletes munkát végeznek õk, 
Egész munkát csak õk ketten a földön. 
Isten nevében! De jaj mi marad, 
És mi nem marad idelenn utánuk!

Elnéz a zajgó tenger-éjszakában 
A percre tán elült vihar után 
A mentõcsónak tengercsapdosott 
Bordái közt didergõ maradék 
Legénységén a hajóskapitány. 
Áll mozdulatlan, arcizma se rándul, 
Amint némán meg-megszámlálja õket: 
Hányan kerülték el a sós halált, 
Hányan idáig? – és hány éli túl még 
A holnapot, a tengert, a fagyot, 
Éhséget, szomjúságot, õrülést? 
Hány éri el a rábízott seregbõl 
A földet, a sóvárgott kikötõt, 
A messze-messze édes régi otthont? 
Az otthont! Ó! A tintaszín egen 
Próbálja megkeresni az irányt, 
Az édes, édes otthonét.

Billen a bárka:

Sikoly!

Valaki, vagy valami megint a tengeré!

A kapitány dagadt inú keze 
Vadul tapad a reccsenõ kerékre 
S fülében régi nagyságos szavak 
Zenéje kondul, mint távol harang: 
,,Hajózni muszáj. Élni nem muszáj!

 

 


Elhunytak 2015-ben


 

 
 

 

 

 ""

   

  1. Böjte Attila – 47 év
  2. Fejérné Cseke Erzsébet – 62 év
  3. Lőrincz László – 52 év
  4. Imre József – 69 év
  5. András Lajos – 63 év
  6. Andrásné Zakariás Éva – 71 év
  7. Bálintné Tulit Magda – 73 év
  8. Laczkó Dávid Árpád – 72 év
  9. Veress Árpád – 81 év
10. Benedekné Egyed Anna Ibolya – 54 év
11. Balla István – 65 év
12. Szakács-Erőssné Antal Rozália – 65 év
13. Egyed István János – 77 év
14. Boros József – 78 év
15. Csíkiné Szabó Erzsébet – 63 év
16. Geréd Gyula – 69 év
17. Ráduly Márton – 52 év
18. Vasiliu Maria Edit – 76
19. Szőcs Attila – 65 év
20. Tőke Margit – 79 év
21. Márton Biró János – 76 év
22. Bájer József – 57 év
23. Portikné Pop Ciubotar Sevastita – 74 év
24. Bartos János – 64 év
25. Sipos István – 90 év
26. Imréné Gáll Borbála – 82 év
27. Chiforné Ferencz Tünde Beáta – 31 év
28. Ferenczné Kánya Aranka Anna – 72 év
29. Handra Gábor – 65 év
30. Andrei-né Bende Mária – 65 év
31. Páll Miklós Imre – 74 év
32. Hatosné Sándor Emma – 66 év
33. Nyisztor Adél – 26 év
34. Tóth Tibor – 63 év
35. Antal Imre – 44 év
36. Andrásné Fazakas Erzsébet – 9o év
37. Ferencz Csaba – 49 év
38. Puskásné Varga Rozália – 82 év
39. Andrásné Ambrus Margit – 66 év
40. Nyulas Boldizsár – 65 év
41. Nagy Antal – 72 év
42. György Antal – 93 év
43. Csákiné György Rozália – 59 év
44. Bilibók János – 37 év
45. Rösslerné Ferencz Mária – 73 év
46. Vitosné Bálint Irén – 84 év
47. Blaj Adrian – 49 év
48. Salamonné Szőcs Magdolna – 53 év
49. Héjjáné Buzás Irén – 86 év
50. Buzás Dénes – 86 év
51. Balázs Domokos János – 67 év
52. Engelhardtné Bogdán Irén – 66 év
53. Kovács József – 75 év
54. Kissné Márton Ilona – 79 év
55. Juhász Miklós – 87 év
56. Roca Dumitru – 62 év
57. Keresztesné Mihály Anna – 95 év
58. Szentes András – 65 év
59. Csomortáni József – 87 év
60. Oltiné Ördög Emőke – 4o év
61. Bota Lajos – 86 év
62. Kovács Károly – 82 év
63. Varga Ferenc – 69 év
64. Bálint Ignác – 78 év
65. Ladó Károly – 19 év
66. Prezsmer Imre – 62 év
67. Kalamár Juliánna Regina – 78 év
68. Tulit Imre – 35 év

     

  Nyugodjanak békében!

 

 

 


Elhunytak 2014-ben


 

 

 

 

 ""

   

  1. Bodor József – 63 év
  2. Demeterné Portik Gabriella – 74 év
  3. Forróné Hosszú Erzsébet – 91 év
  4. Tamás Antal – 54 év
  5. Szõcsné Horváth Terézia – 84 év
  6. Popovics Miklós – 72 év
  7. Laczkó József – 57 év
  8. Sántha Árpád – 83 év
  9. Koncz Miklós – 80 év
10. Majorán József – 65 év
11. Kozák Magdolna – 61 év
12. Lukácsné Héjja Borbála – 70 év
13. Máthéné Péter Margit – 69 év
14. Ghercã Aurel – 60 év
15. Czenczerné Becze Erzsébet – 86 év
16. Kedvesné Gál Teréz – 62 év
17. Tankó Károly – 70 év
18. Ladó László – 65 év
19. Fogarasi Sándor – 52 év
20. Ambrus András – 67 év
21. Kánya Berta – 86 év
22. Kovács Margit – 72 év
23. Gegő Mária – 68 év
24. Bálint János – 60 év
25. Korpos Tibor – 47 év
26. János Albert – 66 év
27. Szafta Zsolt – 44 év
28. Kótai Béla – 69 év
29. László Aranka – 73 év
30. Deáky Ildikó Anna – 70 év
31. Péter Mária – 66 év
32. Novák Mihály – 78 év
33. Simon Zoltán – 52 év
34. Gere Erzsébet – 78 év
35. Veress Katalin – 63 év
36. Pál Klára – 79 év
37. Kovács Ferenc – 72 év
38. Bogos Péter – 84 év
39. Zöldi László – 86 év
40. Vasziné Bocskor Margit – 86 év
41. Hompothné Magyar Irén – 82 év
42. Kedvesné Halftermayer Ildikó – 66 év
43. Márton Dénes – 62 év
44. Tamásné András Julianna – 76 év
45. Nagy Sándor – 79 év
46. Csóti Hajnal-Géza – 65 év
47. Köncse József – 76 év
48. Erőss András – 84 év
49. Nagy Kálmán Csaba – 61 év
50. Pállné Balázs Magdolna – 77 év
51. Imre Mihály – 75 év
52. V arga Jenő – 71 év
53. Tamás Antal – 81 év
54. Antal Erzsébet – 86 év
55. Póra István – 73 év
56. Péter Gyula – 76 év
57. Bodó Károly – 69 év
58. Beteghné Molnár Brigitta – 74 év
59. Martin György – 72 év
6o. Sárig Imre 71 év
61. Györgyné Bandi Gizella – 74 év
62. Benedekné Mihály Rozália – 94 év
63. Benedekné Boga Ibolya – 58 év
64. Bothné Zsigmond Etelka – 87 év
65. Balázsné Barta Teréz – 77 év
66. Böjténé Antal Margit – 71 év
67. Ötvös József – 55 év
68. Engelhardtné Kosztándi Erzsébet – 87 év
69. Tamásné Andronic Anna – 78 év
7o. Farkas Jenő – 64 év
71. Czimbalmosné Kovács Benkes Ilona –  84 év
72. Pomjánek Béla – 74 év

     

  Nyugodjanak békében!

 

 

 

 


Elhunytak 2013-ban


 

 

 

 

 ""

   

  1. Gyurkáné Barabás Matild – 71 év
  2. Elekes Rozália – 86 év
  3. Szopos András – 64 év
  4. Bartha Margit – 99 év 8 hónap (100. év)
  5. Csibi János – 77 év
  6. Mihály Erzsébet – 89 év
  7. Nagyné Dávid Ilona – 84 év
  8. Konczné László Jolán – 63 év
  9. Tankó Magdolna – 78 év
10. Varga Mihály – 57 év
11. Magyar Sándor – 84 év
12. Albert Benjamin – 83 év
13. Csillag Irén – 44 év
14. Mihály Erzsébet – 79 év
15. Bíró András Imre – 75 év
16. Sándor Rozália – 86 év
17. Imréné Jánosi Mária – 76 év
18. Botár Irén – 51 év
19. André Aranka – 66 év
20. Vrencean Aranka – 72 év
21. Tankó József – 80 év
22. Hajdu István – 76 év
23. Rusz Mária – 68 év
24. Csíki István – 68 év
25. Ádám Anna – 79 év
26. Nyirõ Domokos – 72 év
27. Gergely Ignác – 73 év
28. Bíróné Antal Ilona – 64 év
29. Györfi János – 41 év
30. Mihály Anna – 82 év
31. Dr. Miklósné Forró Katalin – 79 év
32. Dr. Ráduly István – 71 év
33. Csiszerné Gál Teréz – 95 év
34. Nagy Rudolf – 73 év
35. Dani Miklós – 70 év
36. Timané András Erzsébet – 63 év
37. Ferenczné Lajos Klára – 67 év
38. Péter Lajos – 81 év
39. Tatár Péter – 71 év
40. Fülöpné Szakács Anna – 73 év
41. Bajkó Rozáia – 61 év
42. Fikó Jolán – 59 év
43. Incze Zoltán – 83 év
44. György Irén – 63 év
45. Almási Mihály – 76 év
46. Bodor Zoltán – 73 év
47. Nagy Anna – 80 év
48. Mihály Margit – 84 év
49. Erõs Antal – 62 év
50. Varga Sándor – 74 év
51. Blos-Köllõ Loránd (urna) – 54 év
52. Füstösné Páll Ilona – 75 év
53. Mandelné Torma Magdolna – 65 év
54. Orbán Attila Ferenc – 65 év
55. Czimbalmos István – 86 év
56. Szõcsné Simon Róza – 87 év
57. Kovács István – 62 év
58. Szakáliné Kovács Rozália – 82 év
59. Balogné Dobri Irén – 55 év
60. Zöldyné Gál Erzsébet – 85 év
61. Blosné Ivácson Margit – 78 év
62. Andrásné Gábor Matild – 80 év
63. Maione Enrico – 78 év
64. Györfiné Bándi Juliánna – 77 év
65. Ambrusné Illyés Mária – 62 év
66. Ádám Ferenc – 76 év
67. Andrásné János Berta – 90 év
68. Szabóné Borsodi Éva – 71 év
69. Márton József – 63 év
70. Tankó János – 52 év
71. Erdély Imre – 94 év
72. Jánosné Károly Erzsébet – 90 év
73. Szõcsné Ábrahám Gizella – 73 év

                 

  Nyugodjanak békében!

 

 

 


Elhunytak 2012-ben


 

 

 

 

 ""

   

  1. Bokor Irén – 75 év
  2. Antal István Örs – 67 év
  3. Tima Alajos – 64 év
  4. Bakó Mária – 74 év
  5. Kiss Ferenc – 61 év
  6. Burlacu Silvia – 39 év
  7. Erõss Anna – 82 év
  8. Pál Róza – 55 év
  9. Váta Simon – 72 év
10. Bálint István – 70 év
11. Fehér Árpád – 59 év
12. Kristályné Ferencz Ilona – 87 év
13. Keresztes Katalin – 78 év
14. Erõss Mária – 78 év
15. Antal István – 41 év
16. Nagyné Bakó Borbála – 89 év
17. Antal Béla – 90 év
18. Mandrik Magdolna – 62 év
19. Tarr Margit – 81 év
20. Forrainé Máthé Ilona – 73 év
21. Ladányiné Dezsõ Irén – 70 év
22. Ambrusné Karacsi Etelka – 64 év
23. Kedvesné Bodor Anna – 60 év
24. Szélyesné Dobai Teréz – 73 év
25. Davidovics Tibor – 60 év
26. Kovács Mária – 90 év
27. Kóka Erzsébet – 86 év
28. Siklódi István – 75 év
29. Varga Sándor – 77 év
30. Gergely Lajos – 77 év
31. Balogh Ignác – 80 év
32. Darvas Ignác – 67 év
33. Silló Tamás – 89 év
34. Both László – 57 év
35. Szakács Károly – 71 év
36. Balla Zoltán – 64 év
37. Birta Gyula – 75 év
38. Bilibók István – 32 év
39. Csíki József – 73 év
40. Ferencz Csaba – 45 év
41. Pállné Kovács Klára – 48 év
42. Antalné Szõcs Anna – 76 év
43. Szõgyör Lajos – 83 év
44. Nagy Mária – 80 év
45. Both László – 63 év
46. András Lajos – 64 év
47. Kedvesné Tankó Irén – 75 év
48. Páll István – 76 év
49. Gáll Károly – 91 év
50. Balázs Sándor – 73 év
51. Fazakas Lajos – 81 év
52. Deák Ferenc – 72 év
53. Moldován Gyula – 55 év
54. Váncsa Etelka – 76 év
55. Gáll István Tamás – 67 év
56. György Eszter – 83 év
57. Zsók Csaba Lehel – 32 év
58. György Álmos – 66 év
59. Sipos Sándor – 78 év
60. Varga Károly – 52 év
61. Vákár Lajos – 70 év
62. Máthé Klára – 61 év
63. Sándor Csaba – 58 év
64. András Antal – 74 év
65. Sillóné Oláh Mária – 74 év

  

Nyugodjanak békében!

 

 

 

 


 Elhunytak 2011-ben


 

 

 

 ""

  

  1. Márton Ignác – 91 év
  2. Galaczi András – 56 év
  3. Kerekes Lajos – 77 év
  4. Gábor Imre – 62 év
  5. Székely Lajos – 63 év
  6. Tirnován Pál – 63 év
  7. Györfi Rozália – 71 év
  8. Demeter Anna – 79 év
  9. Imreh Erzsébet – 91 év
10. Gál József – 75 év
11. Balázs P. Mária – 83 év
12. Bíró Ágoston – 66 év
13. Bakos Antal – 80 év
14. Imréné Kedves Anna – 77 év
15. Csibi Imre – 56 év
16. Popovics Mihály – 55 év
17. Fülöp Ákos – 69 év
18. Vitos Domokos – 83 év
19. Dobai Magdolna – 71 év
20. Ferencz Juliánna – 61 év
21. György Brigitta – 57 év
22. Geczõ Anna  – 86 év
23. Benedek Anna  – 77 év
24. Szabó Mihály  – 58 év 25. Balog Ferenc  – 76 év
26. Ferencz Antal – 75 év
27. Kristály János – 90 év
28. Sztojka Rozália – 54 év
29. Málnásiné Silló Rozália – 83 év
30. Lakatosné Korodi Erzsébet – 67 év
31. Csedõ István – 81 év
32. Tankó Combeiné Ildikó Irén – 67 év
33. Dezsõ Hunor – 20 év
34. Csedõné Silló Berta – 84 év
35. Ráduly József – 53 év
36. Csizmadiáné Imre Ildikó – 49 év
37. Borkáné Sándor Teréz – 80 év
38. Galaczi Nagy Imre – 56 év
39. Czikó Vilmos – 57 év
40. Combei Gabriel Ioan – 44 év
41. Antal Miklós – 68 év
42. Bács Ferenc – 45 év
43. Bíróné Péter Rozália – 68 év
44. Kovácsné Antal Borbála – 85 év
45. Laczkó Sándor – 77 év
46. Miklós Gábor – 56 év
47. Böjte András – 63 év
48. Tõke András – 66 év
49. Benke Imre – 62 év
50. Grünen Ferenc József – 72 év
51. Nagyné Biró Vilma – 83 év
52. Bokorné Pinti Jolán – 75 év
53. Molnár Irma – 83 év
54. Tankóné Szopos Rozália – 58 év
55. Adorján Anna – 76 év
56. András Árpád – 64 év
57. Bakcsi Ferenc – 62 év
58. Ördögh Péter – 57 év
59. Mihálykó Teréz – 81 év
60. Dumitrașcu-né Fejér Anna – 82 év
61. Antal János – 53 év
62. Pintérné Vitos Berta – 85. év

 

Nyugodjanak békében!

 

 Elhunytak 2010-ben


 

 

""

 

  1. Mihály János – 77 év
  2. Gáll Mihály – 56 év
  3. Lovász Katalin – 66 év
  4. Balázs Károly – 60 év
  5. Ambrus Lajos
65 év
  6. Kopacz Ferdinánd – 80 év
  7. Ferencz József – 68 év
  8. Bojtor László
80 év
  9. Sáji Katalin 66 év
10. Hosszú Ágnes
81 év
11. Bakó László 86 év
12. Szabó György 82 év
13. Eötvös Anna 71 év
14. Csíki József 64 év
15. André János 60 év
16. Bálint István 55 év
17. Nagy András 62 év
18. Incze József 68 év
19. Stojka Magdolna 43 év
20. Tulit Márton – 62 év
21. Tódor János István – 63 év
22. Tódor Zoltán József – 60 év
23. György Katalin – 56 év
24. Vaszi Irén – 62 év
25. Kókáné György Katalin – 56 év
26. Tódor Zoltán József – 60 év
27. Tódor János István – 63 év
28. Márkos Dénes – 73 év
29. Bakosné Szilágyi Erzsébet – 76 év
30. Bakóné Ozsváth Rozália – 80 év
31. Borsos Adalbert (Béla) – 87 év
32. Novák Csaba – 38 év
33. Kóka Árpád – 44 év
34. Bíró József – 71 év
35. Szõcs Geregely – 78 év
36. Lõrincz Árpád
– 67 év
37. Ravasz Dezsõ – 67 év
38. Bartalis István – 94 év
39. Benedekné Bocskor Mária – 76 év
40. Hajdu-Péter Tibor – 60 év
41. Csákiné Balló Lujza – 68 év
42. Bíróné Kovács Erzsébet – 57 év
43. Hegyesné Kelemen Vilma (Mária) – 60 év
44. Szávuly István – 60 év
45. Andréné György Rozália – 71 év
46. Csillag György – 64 év
47. Bariczné Asztalos Jolán – 87 év
48. Balogh András – 67 év
49. Sándor Vilmos – 77 év
50. Lukács Noémi – 25 év
51. Péterné Máthé Mónika – 31 év
52. Szávuly Sándor – 63 év
53. Tamás János – 68 év
54. Kovács Gábor – 48 év
55. Gerculy László – 61 év
56. Kelemen László – 77 év
57. Miklósné Mihálydeák Anna – 88 év
58. Tódorné Nagy Erzsébet – 94 év
59. Keresztes Antal – 67 év
60. Simon Péter Zoltán – 49 év
61. Horváth Antal – 55 év
62. Bartalis Mária – 72 év
63. Trifné Ambrus Katalin – 68 év
64. Tankó Gábor – 57 év
65. Gergely Hanna – 5 hét
66. Kedvesné Csóti Magdolna – 73 év
67. Sallóné Bartalis Mária – 84 év
68. Gergelyné Bartis Juliánna – 71 év
69. Lajosné Kóka Rozália – 89 év
70. Simonné Patkós Jolán – 91 év
71. Páll Antal – 76 év
72. Tamás Márton – 71 év
73. Sinka István – 60 év
74. Marschalné Varga Regina – 70 év
75. Sárig István – 58 év
76. András Pál – 77 év
77. Kos József – 74 év
78. Ábrahám István – 81 év
79. Ötvös Mária – 51 év
80. Fazakas István – 61 év
81. Dobos-Racos Imbrea – 68 év
82. Gábor István – 73 év
83. Szõcsné Ladó Ilona – 59 év
84. Antal György – 78 év
85. Ferencz József – 71 év


Nyugodjanak békében!

 


Elhunytak 2009-ben


 

  

""


 
1. Lajos József – élt 79 évet
  2. Pállné Bakó Erzsébet -élt 90 évet
  3. Gergelyné Márton Berta – élt 66 évet
  4. Csáki Károly – élt 55 évet
  5. Zerkuláné Halmágyi Aranka – élt 67 évet
  6. Sillió Mária – élt 64 évet
  7. Ördögné György Margit – élt 57 évet
  8. Máté István – élt 60 évet
  9. Sipos István – élt 52 évet
10. Fokt Árpád – élt 77 évet
11. György Dávid – élt 69 évet
12. Ferencz Vince – élt 71 évet
13. Kádár Sándor Gábor – élt 93 évet
14. Bartha Márton – élt 80 évet
15. Csiszérné Orbán Erzsébet Mária – élt 61 évet
16. Lukács Jenõ – élt 84 évet
17. Jánosné Benkõ Ibolya – élt 71 évet
18. Sándor Tamás – élt 49 évet
19. Ferenczné Kelemen Katalin – élt 72 évet
20. Antal István – élt 71 évet
21. Illyésné Hompoth Amália – élt 51 évet
22. Siposné Nagy Juliánna – élt 81 évet
23. Györgyiczéné Várteréz Ilona – élt 85 évet
24. Páll Gábor – élt 76 évet
25. Timár György – élt 68 évet
26. Mihály István – élt 54 évet
27. Mihályné Tamás Ilona – élt 62 évet
28. Sillóné Málnási Erzsébet – élt 86 évet
29. Lajos Gyula –  élt 82 évet
30. János Kálmán  – élt 66 évet
31. Csatáné Gábor Ilára – élt 78 évet
32. Bartis Ignác – élt 86 évet
33. Barabásné Szabó Teréz – élt 88 évet
34. Kedves Károly – élt 70 évet
35. Bánfiné Gráncsa Erzsébet – élt 63 évet
36. Abosné Györgyjakab Gabriella – élt 70 évet
37. Solymosyné Fákó Gizella – élt 80 évet
38. Salamon Imre – élt 77 évet
39. Biró Ferenc – élt 47 évet
40. Sándor Béla – élt 61 évet
41. Gidróné Szabó Margit – élt 74 évet
42. Molnár Sándor – élt 69 évet
43. Tatárné Ádám Anna – élt 58 évet
44. Erõs Béla – élt 78 évet
45. Beck Katalin – élt 35 évet
46. Pálfi László – élt 23 évet
47. Lõrincz Imre – élt 94 évet
48. Jánosiné Antal Erzsébet – élt 89 évet
49. Bartos Emil-Gábor – élt 51 évet
50. Szõcs Mária – élt  64 évet
51. Gálfi János – élt  63 évet
52. Gyõrfi Adalbert – élt  76 évet
53. Csorba József – élt  65 évet
54. Sevcenconé Boda Erzsébet – élt 97 évet
55. Imréné Berszán Anna – élt 84 évet
56. Elekesné Szõcs Juliánna – élt 70 évet
57. Weningerné Sütõ Vilma – élt 87 évet
58. Szõke Simon – élt 74 évet
59. Opráné Pavaloaie Mária – élt 93 évet
60. Királyné Kiss Anna – élt 39 évet
61. Ferenczné Simon Anna – élt 61 évet
62. Györpál Csaba – élt 55 évet
63. Szentes Mátyás – élt 62 évet
64. Szabó Ignác – élt 74 évet
65. Mojziné Salamon Etelka – élt 89 évet
66. Sütõ András – élt 41 évet
67. Geréd Veronika – élt 92 évet
68. Ferencz Árpád – élt 67 évet

 

Nyugodjanak békében!

 

 


Elhunytak 2008-ban


  1. Özv. Lukácsné Zömey Mária Magdolna  (57 év)
  2. Krausz Károly (63 év)
  3. Bajkó Attila (38 év)
  4. Andrásné Giurgiu Ilona (54 év)
  5. Szõcsné Kósa Erzsébet ( 57év)
  6. Nagy Antal (53 év)
  7. Bebi Domokos (73 év)
  8. Lajosné Orbán Mária (83 év)
  9. Gothár János (78 év)
10. Ambrusné Héjja Erzsébet (79 év)
11. Ozsváth Ferenc (77 év)
12. Lászlóné Szopos Magdolna (83 év)
13. Tuvec Ciril (59 év)
14. Székely Zoltán (58 év)
15. Mártonné András Karolina (85 év)
16. Lõrincz-Gottschling Adalbert (70 év)
17. Jakab Áron (58 év)
18. Kiss Ernõ (79 év)
19. Bencze Mihály (79 év)
20. Vitos Albert (81 év)
21. Balláné Balázsi Mária (75 év)
22. Nagyné Juhász Jose (73 év)
23. Abosné Bodor Anna-Mária (53 év)
24. Biro Ferenc (82 év)
25. Márkné Bara Rozália (83 év)
26. Orbán Sándor (39 év)
27. Márkné Reiszki Erzsébet (71 év)
28. Idrainé Stark Lenke (83 év)
29. Orbán Balázs (82 év)
30. Siposné Szakács Erzsébet (72 év)
31. Pirosné Hompoth Erzsébet (86 év)
32. Kopacz Anna (74 év)
33. Nagy Gizella (53 év)
34. Csergõné Lázár Mária (57 év)
35. Gergelyné Gergely Juliánna (84 év)
36. Jónásné Péter Eliza (55 év)
37. Elekes Sándor (63 év)
38. Dr. Csizmás József fõorvos (72 év)
39. Sztoika-né Czumpi Magdolna (76 év)
40. Sándor Pál (72 év)
41. Sántáné Botezatu Teodora (55 év)
42. Csíszér Károly (39 év)
43. Bodó Géza (52 év)
44. Lénárd Kamilla (61 év)
45. Székely Béla (77 év)
46. Ábrahámné Szígyártó Anna (79 év)
47. Antalné Csiszér Mária (73 év)
48. Kovácsné Szász Annamária (42 év)
49. Sárosiné Blága Erzsébet (70 év)
50. Bogyánné Csergõ Róza (63 év)
51. Költõ Zoltán (76 év)
52. Zétényiné Sándor Ida (57 év)
53. Ferenczné Erõss Anna (84 év)
54. Antalné Pajzs Teréz (53 év)
55. Erdély János (90 év)
56. Bakó Gábor (66 év)
57. Florea János (52 év)
58. Pállné Sebõk Magdolna (64 év)
59. Dr. Balló Béla (72 év)
60. Kiss Jolán (75 év)
61. Adorján Imre (66 év)
62. Bors András (73 év)
63. Borcsa Vince (75 év)
64. Fülöp Árpád (73 év)
65. Kovácsné Szász Juliánna (87 év)
66. Máthéné Gábor Erzsébet (84 év)
67. Kovácsné Ruczuly Borbála (72 év)
68. Nicolescu Csatho Miklós (78 év)
69. Zétényi Sándor (61 év)
70. Szakátsné Szilveszter Ibolya (61 év)
71. Antal Zsombor (19 év)
72. Zakariás Miklós (72 év)

 

 Nyugodjanak békében!

 


Elhunytak 2007 augusztusától

 

  1. Vass Jolán, szül. Salló (71 év)
  2. Özv. Kopacz Józsefné, Szõcs Vilma (80 év)
  3. Özv. Rácz Lajosné, Tatár Rozália (82 év)
  4. Salamon János (95 év)
  5. Kalóz János (61 év)
  6. Bartis Ignácné, Kurta Erzsébet (77 év)
  7. Gábosi Magdolna, szül. Bartalis (74 év)
  8. Gheorghiþã György-Bogdan (55 év)
  9. Ferenczi Zsolt (35 év)
10. Özv. András Imre (80 év)
11. Özv. Karda Sándor (67 év)
12. Elekes József (79 év)
13. Vrencean István (54 év)
14. Özv. Pataki Sándorné Hárib Erzsébet (83 év)
15. Ambrus Miklós (79 év)
16. Fazakas Sándor (84 év)
17. Özv. Tulit Mártonné, Madár Irén (87 év)
18. Kovács Béláné, György Ágnes (68 év)
19. Vonház Corneliu (32 év)
20. Özv. Lajos Károlyné, Gegõ Irma (82 év)
21. Szõcs Rozália-Ildikó, szül. Illyés (52 év)
22. Antonescu Erzsébet (68 év)
23. Tamás István (45 év)
24. Cadar Ioan (57 év)
25. Szõcs Illés (62 év)
26. Özv. Simon Tiborné, Györffy Jolán (59 év)
27. Özv. Szabó Domokos (82 év)
28. Gál Álmos-József (78 év)
29. Márton Gizella, szül. Bodó (81 év)
30. Id. György József
31. Fülöp András (73 év)
32. Székely József (64 év)
33. Zerkula János (65 év)
34. László Péter (60 év)
35. Filtermeister József (78 év)

Nyugodjanak békében!