Felnõtt hitoktatás 2012

———————————————————–

Online Biblia

Szent István Társulati Biblia

————————————————————-

A Hit Évében
Madarász Attila segédlelkész katekézist tart felnõttek számára
minden második hétfõn 18. órától az esti szentmise után.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

 

katekézis: a hívõk bevezetése a keresztény élet egészébe a keresztény tanítás rendszeres átadásával. – 1. Az elnevezés. 1990-ig ~ helyett a →hitoktatás szó volt gyakoribb, azóta egyre inkább használt kifejezés (az Oltáriszentség-Eucharisztia szócseréhez hasonlóan). A katekhein ige az ókori gör-ben ritkán használt szó. Eredeti jelentése: ‘visszhangozni az emberi hangot’, ami arra utal, hogy a szó a dialógus és a kommunikáció tartományához tartozott. A késõbbi gör-ben kettõs jelentése alakult ki: egyfelõl ‘figyelmeztetni, közölni’, másfelõl ‘tanítani, bevezetni’. Az úsz-i Szentírás ez utóbbi értelemben hét alkalommal használja (Lk 1,4; ApCsel 18,25; 21,21.24; Róm 2,18; 1Kor 14,19; Gal 6,6), egyébként inkább a didaszkein, ‘tanítani’ szó fordul elõ. – Az igébõl származó ~ szót a magyarban hagyományosan a hitoktatás szóval fordítjuk, jóllehet sokkal többrõl van szó, mint okt-ról. A ~ kifejezésben az oktató személyének elkötelezettsége, hitelessége, s az is benne van, hogy nem csupán hitbéli ismereteket akar átadni tanítványának, hanem be akarja vezetni egy hívõ életstílusba, s ezt a krisztusi közösség, az Egyh. keretében teszi. A ~ tehát nevelõ célzatú oktatási tevékenység.

Tovább »»
Magyar Katolikus Lexikon

  


2009

 

A Bibliáról… másképpen

 

 ""
"Boldog, aki olvassa…" (Jelenések könyve 1,3)
 

Sajátos Bibliaórán, vetítéssel egybekötött elõadássorozaton vehetünk részt szeptember végétõl keddenként este fél 7-tõl a csíkszeredai Szent Ágoston-templomban, a szentmisét követõen. A Szentírás Ó- és Újszövetsége a hét minden napjára, sõt órájára tudna olyan témával szolgálni, amelynek értelmezését szívesen hallgatnánk, keddenként este alkalmunk nyílik erre.
A templom padsoraiban ülve akár hozzá is szólhatunk az éppen elhangzott elõadás témájához, kérdéseket fogalmazhatunk meg, vagy a köztudatban tévesen élõ sztereotípiákra világíthatunk rá. Bíró Nándor-Alfonz segédlelkész mindenik témakört módszeresen körbejárja elõadásai során, gondolatmenetét képekkel és vázlatos szövegek kivetítésével teszi még szemléletesebbé. A legelsõ Biblia-órán Ádám és Éva kérdését beszélték meg. Ezt követõen a tisztítótûzrõl értekeztek kezdve Acquinói Szent Tamás purgatóriumról való tanításától egészen a mai, 21. századi értelmezésekig. Az elõadásban elhangzott a három pontból álló hittétel is: 1. A tisztítótûz létezik, 2. A tisztítótûz nem hely, hanem állapot és 3. A tisztítótûzben szenvedõket az élõk segíthetik imáikkal. Az ezt követõ órán az Ószövetségben csábítóként megjelenõ kígyó kilétét vizsgálták, legutóbb pedig a reinkarnáció kérdésérõl hallhattunk elõadást. A következõ elõadáson, november 4-én a Kit vett el Káin feleségül? téma kerül terítékre, majd a Noéhoz kapcsolódóan kérdések többszöri találkozáshoz kínálnak témát.

A Bibliaórákat nemcsak a Biblia évévé nyilvánított 2008-as esztendõben hallhatjuk, a következõ esztendõre is számos, megvitatásra váró, izgalmas témát tartogat az Újszövetség. Az órákba bárki bekapcsolódhat, az elõadások ugyanis különálló egységet alkotnak, bár úgy válik igazán kerekké az elõadássorozat, ha rendszeresen elmegyünk meghallgatni a soron következõ témát. (Hargita Népe, 2008. október 31.)

Az elõadássorozat témái és idõpontjai:

2008 

  1. Létezett-e Ádám és Éva? – 2008. október 7.

  2. A Tisztítótûz tanítása a Szentírásban – 2008. október 14.

  3. Ki volt a kígyó a földi paradicsomban? – 2008. október 21.

  4. Mit mond a Biblia a reinkarnációról? – 2008. október 28.

  5. Kivel házasodott meg Káin?  –  2008. november 4.

  6. Meddig tartott a vízözön? – 2008. november 11.

  7. Miért átkozta meg Noé a fiát (vagy a fiának a fiát)? – 2008. november 18.

  8. Hogyan élt matuzsálem 969 esztendõt? – 2008. november 25.

  9. Mi a Bábel tornyának üzenete? – 2008. december 2.

10. A Szûzanya-tisztelet fejlõdése a Szentírásban  – 2008. december 9.

11. Hányan voltak az apró szentek, azaz hány gyereket gyilkoltatott meg Heródes? – 2008. december 16.

2009

12. Szent Pál élete – február 17.

13. Énekek Éneke – azaz tartalmaz a Biblia egy erotikus könyvet? – február 24.

14. Miért parancsolta Isten Ábrahámnak, hogy áldozza fel fiát, Izsákot? – március 3.

15. Tiltja-e a Biblia a képek használatát? – március 10.

16. Vallási mozgalmak Jézus idejében – március 17.

17. Miért árulta el Júdás Jézust? – március 24.

18. Hogyan jött létre húsvét ünnepe? – április 21.

19. Kik voltak az esszénusok? – május 5.

20. Létezett-e a megtorlás törvénye? (fogat fogért, szemet szemért)? – május 12.

21. Hány csapás volt Egyiptomban – május 19.

22. Pünkösd: a Szentlélek ajándéka, vagy a Szentlélek, mint ajándék? – május 26.

23. Jézus 1000 esztendeig fog uralkodni? – június 2.