Templomszentelés

Templomunk felszentelésének időpontja:
2009. augusztus 29.

Fotó: Csíki Zsolt

A DUNA Televízió videófelvétele a templomszentelésről (magnificat.ro)

Salamon király imája templomszenteléskor
(részletek)

„Uram, én Istenem, halld meg kiáltásomat és kérésemet, amellyel ma hozzád fordulok! Tartsd rajta szemed ezen a házon, éjjel-nappal, azon a helyen, amelyről azt ígérted: Ott lesz a nevem, s hallgasd meg az imát, amelyet szolgád ezen a helyen mond. Hallgasd meg szolgádnak és népednek, Izraelnek könyörgését, amikor csak imádkoznak majd ezen a helyen. Igen, hallgasd meg ott, ahol trónodon ülsz az égben, hallgasd meg és bocsáss meg. (…) bocsáss meg és segíts, és bánj mindenkivel tettei szerint, úgy, ahogy ismered a szívét. Egyedül te ismered az emberek fiainak szívét. (…) A ti szívetek meg legyen maradéktalanul az Úré, a mi Istenünké, éljetek törvényei szerint és tartsátok meg a parancsait, mint a mai napon.” (1 Kir 8,28-skk.)

 


Fotók: Csíki Zsolt és Nagy Gyöngyvér

 

Legyen olyan hely, ahol bú és gond megszűnik

Szombat délelőtt tízperces harangzúgás jelezte Csíkszereda népének: rendkívüli esemény színhelye a Szent Ágoston-templom. Székely ruhás gyerekek sorfala, a környék papsága és a hívők sokasága várta a templomszentelés ceremóniáját végző dr. Jakubinyi György érseket és Tamás József püspököt. A fennállásának ezredik évét ünneplő Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye millenniumi rendezvényei között előkelő helyet foglalt el a Szent Ágoston-templom szentelés.

A templom bejárata előtt dr. Jakubinyi György érsek ünnepélyes keretek között vette át az épület kulcsait. Mielőtt azonban megkezdődött volna a templomba való bevonulás, az épület tervezője, Albert Homonnai Márton műépítész emlékezett arra, hogyan választották ki 1990 őszén Csíkszereda akkori plébánosával, Borbély Gábor főesperessel az építendő templom helyét, majd a meglévő terveket hogyan alakították át 1996-ban úgy, hogy a már meglévő alapot felhasználva méreteiben megváltozott templombelsőt, kettős tornyot, a keleti oldalán pedig rezidenciális részt alakítsanak ki. A tervező reményét fejezte ki, hogy a jóváhagyott rendezési terv szerint a jövőben a Kossuth utcából gyalogos feljárót képezhetnek ki a templomhoz. A jelenlévők egyperces csenddel emlékeztek a kivitelező Nagy Csaba mérnökre, aki nem érhette meg a templom szentelésének napját.

Pénzes József plébános Salamon király példáját idézte, aki hálaadással és kéréssel fordult Istenhez, amikor a templomot építette. Hálát adott, hogy közösségét és őt szemelte ki Isten a munka elvégzésére, ugyanakkor azt kérte, hogy népét tartsa meg kegyelmében és jóságában. Pénzes József is hálát adott Istennek az elmúlt 15 esztendő munkájáért, hogy teljesíteni tudta közösségével ezt a nagy feladatot. Kérése pedig úgy hangzott, hogy legyen ez a föld olyan szent, mint az égő csipkebokor környéke, legyen olyan hely, ahol bú és gond megszűnik, ahol lehetőséget kap a tékozló fiú, legyen olyan hely, mint a Getsemáné kert, ahol elhangzott: legyen meg a Te akaratod szerint.

A kőtemplom és lelki templom építőinek szavai után szólította fel Jakubinyi érsek a közösséget: lépjetek be a templomba. Ott pedig megszentelte a vizet, amivel meghintette a papságot, a templomot és a híveket. Miután a lektorok átvették az érsektől Isten Igéjének könyvét, megkezdődött a szentmise. Az ünnepi szónok, Jakubinyi György ó- és újszövetségi példákkal magyarázta a templom fontosságát. Míg az Ószövetségben a jeruzsálemi templom felépítéséról olvashatunk, az Újszövetségben nem szerepel kőből épített templom, hiszen Jézus maga lett a templom. Az egyház hármas jellegét – a megdicsőült, a küzdő és a szenvedő egyházét – hangsúlyozva Jakubinyi György emlékeztetett arra, hogy az őskeresztényeknek is szüksége volt kőből épült templomra, ahol az élő egyház bemutathatta az áldozatot. Az első ilyen templom az utolsó vacsora terme volt, ahol nagycsütörtökön Jézus megalapította az oltári szentséget és a papság szentségét. Ugyanebben a teremben jött el a Szentlélek az első pünkösdön, amikor Jézus megalapította a bérmálás szentségét. Az őskeresztények nagy tiszteletben tartották ezt a termet. 1554-ben azonban az oszmánok elfoglalták ezt a szent helyet, és azóta is ők birtokolják: hangos ima nem hangozhat el itt. VI. Pál pápa is csak csendben imádkozhatott az utolsó vacsora termében, és évszázadok óta először II. János Pál pápának engedte meg a főmufti 2000-ben, hogy misét mondjon itt. A katolikusság egyik legszentebb helyét tehát nem használhatja. Jakubinyi érsek szerint a gondviselés ezzel azt szeretné megértetni mindnyájunkkal, hogy a lélekből épült templom a fontosabb.

Az ünnepi szónok magyarázatot adott arra is, miért Szent Ágoston tiszteletére szentelik fel Csíkszereda új templomát. Amikor tervezték a templom építését, sok javaslat érkezett, hogy kinek vagy milyen hittitok tiszteletére szenteljék fel. Erdély első érseke, Bálint Lajos döntött úgy, hogy olyan szent tiszteletét hirdesse, akinek Csíkban még nem szenteltek templomot. Ha önálló község lenne, Csíkszentágoston lenne, mondta a szentek nevét viselő csíki falvak analógiájára az érsek. De mennyire él Szent Ágoston tisztelete ezen a vidéken? A kérdésre Márton Áron példájával válaszolt, aki 1896-ban Szent Ágoston napján született, és akinek édesapját Ágostonnak hívták– emlékeztetett Jakubinyi György.

A Mindenszentek litániája után átadták Szent Ágoston ereklyéit, majd krizmával való megkenéssel szentelték fel az oltárt. A templomszentelés szertartása az oltár és a templom megvilágításával – a gyertyák meggyújtásával – folytatódott, majd előkészítették az oltárt az áldozat bemutatására, és az érsek elhelyezte az oltári szentséget a tabernákulumba.

A szentmise végén Borboly Csaba, Hargita Megye Tanácsának elnöke, Ráduly Róbert Kálmán polgármester mondott köszöntő szavakat, üdvözölte a közösséget a Budapesti Erdélyi Gyülekezet képviselője és felolvasták Orbán Viktor üzenetét.

Pénzes József esperes plébános meghatottsággal küszködve igyekezett e rendkívüli pillanatokban érzelmeit tolmácsolni. Visszatekintve az elmúlt ezer esztendőre a jövőt is igyekezett felvázolni: ez a nép csak akkor maradhat meg, ha semmilyen körülmények között nem engedi el Isten kezét. Jó házigazdaként ajándékkal lepte meg magas rangú vendégeit: Szent Ágostont ábrázoló festményt adott át Jakubinyi György érseknek és Tamás József püspöknek.

A Szent Ágoston-templom felszentelése érseki áldással, a pápai himnusz, nemzeti imádságunk és a székely himnusz éneklésével ért véget.

Takács Éva
Hargita Népe, 2009. augusztus 31.

Az ünnepséghez kapcsolódó további oldalak:

Felszentelték Székelyföld második legnagyobb templomát
http://www.3szek.ro/modules.php?name=3szek&id=22607&Cikk=Felszentelt%C3%A9k%20Sz%C3%A9kelyf%C3%B6ld%20m%C3%A1sodik%20legnagyobb%20templom%C3%A1t%20(Hitb%C5%91l%20sarjad%20a%20j%C3%B6v%C5%91)%20-%20Bed%C5%91%20Zolt%C3%A1n

A templomépítés a legnagyobb kihívás
http://www.vasarnap.katolikhos.ro/archivum/2009/0936/1.html

A Szent Ágoston-templom szentelése Csíkszeredában
http://www.magnificat.ro/index.php?option=com_content&task=view&id=3276&Itemid=263

Templomszentelés Csíkszeredában
http://www.dunatv.hu/otthon/szeredai_templomszenteles.html

Templomszentelés Csíkszeredában – VIDEÓ
http://www.erdely.ma/hitvilag.php?id=57002&cim=templomszenteles_csikszeredaban_video

Új templom Csíkszeredában
http://umsz.manna.ro/tarsadalom/uj_templom_csikszeredaban_2009_08_

Csíkszentágoston megismételhetetlen ünnepe
http://www.csiki-hirlap.ro/index.php?id=25919&menu=aktualis_olvas#top

Tisztelgés Szent Ágoston emléke előtt
http://www.kronika.ro/index.php?action=open&res=31054

Templomszentelés Csíkszeredában
http://pluszportal.ro/web/index.php?option=com_content&task=view&id=14802&Itemid=109