Vízkereszt ünnepén, az Úr megjelenésének napján

Paul Claudel

Vízkereszti ének

A vadonatúj esztendő e hajnalán, mikor talpunk alatt ropogott a hó akár a kristály
S ékes menyasszonyként keresztségi ruhát ölt az egész táj,
Jézus, ősi Vágy gyümölcse, hogy decembernek vége most lett,
Jelenti magát fénykörében a beköszöntő Vízkeresztnek.

Szedő Dénes fordítása

*

Vízkereszt ünnepén, az Úr megjelenésének napján

a Csíkszeredai Kisherceg Napköziotthon nagycsoportos óvodásai is szentmisére jöttek a Szent Ágoston-templomba Silló Margit óvónő és Lajos Mária kisegítő kíséretében. Pénzes József esperes-plébános megdicsérte az óvodásokat példás viselkedésükért, és megígérte, hogy még a hét folyamán, csütörtökön meglátogatja őket, és megszenteli óvodájukat is. A gyermekek ajándékot adtak és kaptak. Karácsonyi rajzokat hoztak, cserében pedig egy-egy szentképpel térhettek haza. A szentmise után, a végre felszabadult gyermekek a betlehemi jászol elõtt tolongtak és figyelték a pap bácsit, aki a megszületett Jézuskáról, édesanyjáról, Máriáról, a pásztorokról, valamint az őket körülvevõ állatokról mesélt. Még a betlehemi csillagot is megtalálták. Végül a templom elõterében felállított karácsonyfáról lekerültek a cukorkák, majd az óvó néni szétosztotta a gyermekeknek.
A sugárzó tekintetek arról árulkodtak, hogy az óvodásoknak nagy élményben volt részük, és õk is szeretettel várják csütörtökön a pap bácsit óvodájukba. (több fotó)

A kis óvodásokat József Attila: Betlehemi királyok c. megzenésített versével köszöntjük

 

Január 1.

Szűz Mária, Isten Anyja

Krisztus anyja a mi anyánk is. Tanuljunk tőle. Egyetlen intő szavát el ne felejtsem, hiszen az anyaöl vallásosságunk forrása. Az anya imája többet nevel, mint mások egész neveléstudománya. A nagy bűnbánó, Szent Ágoston írja a Confessiójában: „Mindent, ami vagyok, anyámnak köszönhetem!” (De beat.vit.6) Szűz Mária ez az anyasága szüntelenül tart a kegyelmi üdvrendben. „Anyai szeretetével szüntelenül gondoskodik Fiának testvéreiről, akik még zarándokolnak, sok veszedelemben és szorongatásban vannak, amíg meg nem érkeznek a boldog hazába.” (LG 62) Az év folyamán is – mind eddigi életünkben – amikor a kegyelem megérinti lelkünket, érezzük meg az Ő gondoskodó szeretetét és segítségében fedezzük fel, hogy – bár meg nem érdemelten – de ismét „Édesanyám mennyországból földre szállott lelke volt”. Mindig ez az édes, jóságos Édesanya lesz az, aki segít rajtunk. Ezt tudatosítsuk magunkban az előttünk álló esztendő minden napján. (Pénzes József esperes-plébános)

Pavarotti – Ave Maria – Schubert (meghallgatható)

* * *

Ima az új év küszöbén

Az új esztendőben
Óvj Uram, sablonoktól,
rögtön kész válaszoktól,
tévesztő látszatoktól,
szédítő mámoroktól!

Az új esztendőben
Óvj eszme-rendszerektõl,
megkövült kényszerektõl,
lelketlen seregektõl,
magam-vágta sebektõl!

Az új esztendõben
Óvj nyárspolgárságtól,
meddõ-maró vitáktól,
be nem vallott hibáktól,
Tõled elsodró vágytól!

Az új esztendõben
Ne legyek magabiztos,
szavad váratlan, titkos,
mihelyt megszólal itt, most…
– Ölelj át, Jézus Krisztus!
 Krisztussal az új esztendõben

Minden nép és vallás az idõt nagy rablónak tartja, mely életünket percenként ellopja. Minden, ami idõben születik, általa el is pusztul. A görögök az idõt Kronos-nak nevezték s megszemélyesítve azt mondták róla, hogy gyermekeit szerre mind felfalja. A keresztény világszemlélet szerint azonban az idõ annyit ér, mint az Isten, mert ha az idõt jól használjuk fel, megnyerhetjük az Istent (Szent Bernardin). Mert az idõ az igazság ügyének apologétája, önkifejtésünk eszköze és az érdemszerzés ideje.

Mérlegre teszi az igazságokat, az értékteleneket eltemeti, megcáfolja, az igazat megõrzi, az evangéliumi sziklára vagy homokra épített házak sorsa szerint. Igazolja szent hitünk igazságait, a tévedéseket sorra mind eltemeti. Trónokat dönt össze, birodalmakat rombol szét, de a betlehemi Kisded jászlát szét nem rághatja vas foga, mert Õ az idõ felett álló örök Jelen: az Alfa és az Omega, a Kezdet és a Vég.

Az új esztendõben is keressük meg a szilárd talajt, s kezünket kezébe téve, bízzuk újra életünket Krisztusra – B. Ú. É. K! (Pénzes József esperes-plébános)


Örök karácsony 

Örök karácsony vágya hordoz,
adventi lélekkel megyek,
szívemben elsüllyedt harangok:
felejtett igék zengenek
Valakirõl, Ki újra eljön,
Dicsõség fenn a magasságos mennyben
Istennek, Aki Szent.

Belülrõl zeng az angyalének,
a Csillag is itt benn ragyog.
Elõderengnek régi fények
és elveszített angyalok.
„Megtartó született ma néktek…”
A földön békesség legyen!
A test felett lebeg a Lélek,
a bûn felett a Kegyelem.

Egyházközségünk híveinek és minden kedves látogatónknak
kegyelemteljes, áldott karácsonyt kívánunk!


Ady Endre – Karácsony


 Betlehem üzenete

Az, ami történt kétezer évvel ezelõtt Betlehemben, olyan történet, ami állandóan megismétlõdik bizonyos formában. Igen, mert, ha Jézus testileg nem is születik meg újból, de szentségileg igen, akkor parancsa alapján szolgái szavára a kenyér és bor újra és újra átváltozik az õ testévé és vérévé. Ezért minden oltár és templom Betlehemmé válik. S így az õ születését körülvevõ jelképek is újra és újra megelevenednek. (…) tovább

Tamás József római katolikus püspök

""
Karácsonyi éjféli szentmise a nagytemplomban

""

Karácsonyi titok

Karácsonyhoz közeledve valahogy a gyermekkori karácsonyok emléke kandikál elõ a múltból, amikor szenteste fiúkkal csoportokba verõdve, idézve a betlehemi pásztorok és a velük történt eseményeket kántálni indultunk. Csendben megálltunk egy-egy rokon, ismerõs ablaka elõtt (alatt), megkocogtatva az ablakot, megkérdeztük: „Szabad-e e háznál az Úr Jézust dicsérni?” Szabad, szabad! – jött a válasz, s felhangzott a

„Mennybõl az angyal lejött hozzátok,
Pásztorok, pásztorok,
Hogy Betlehembe sietve menve
Lássátok, lássátok.”  (…) tovább

Pénzes József esperes-plébános


Templomunkban a Betlehemi Láng

""
Az erdélyi cserkészek szombaton a Szent Ágoston-templomban
szétosztották a Szeretet Lángját

""

""""
Ministráns fiú a lánggal                       Cserkészkéz óvja a lángot

(…) tovább

Csíkszeredába érkezik a Szeretet Lángja

A Betlehemi Láng fénye Karácsonykor szerte Európát bevilágítja. Fényességet, melegséget, szeretetet visz a templomokba, az otthonokba, a szívekbe. 1986 óta minden december derekán Betlehemben, a Születés-kápolna mécsesérõl gyertyát gyújtanak, és elindul a Láng féltve-vigyázva, õrizve, ápolva, továbbadva kézrõl-kézre, viharlámpásról-viharlámpásra, elõbb repülõben, majd vonatokon, száguldó országúti autókban, biciklisen, gyalogosan, hogy karácsony estéjére eljuthasson bazilikákba és kis fatemplomokba egyaránt. Olykor faluszéleken virrasztva, várva, hogy fáklyás menet kíséretében vonulhasson be a templomba… Vannak helyek ahol – mikor a falu határát eléri a Láng – megkondulnak a harangok és addig harangoznak, míg a Láng a templomba nem ér… Így vonul, vándorol a Láng, az osztrák cserkészektõl a magyarországi cserkészekhez, tõlük Felvidék, Délvidék, Kárpátalja magyarlakta területeire, át a pirosvonalas határokon, s persze Erdélybe, mihozzánk, s majd általunk olyan emberekhez is, akik egyébként kis fenyõág mellett, egyedül töltenék a Szentestét…

Az erdélyi cserkészek elõször 1993 karácsonyán kapcsolódtak be ebbe a hagyományteremtõ szent játékba. A nagybányai cserkészek Nagyváradról zakatoló éjszakai vonaton hozták a Lángot, máskor Magyarországról hozta az Erdélyt „belángoló” cserkészautó. Néhány éve a sepsiszentgyörgyi cserkészek vették át a stafétát és hatalmas mécsesekben szállítják három országon keresztül a lángot.

Az idén december 13-án került sor Bécsben az ünnepélyes Lángosztásra. A Romániai Magyar Cserkészszövetség tagjai is jelen voltak az ünnepségen, ahol a világ minden tájáról összesereglett cserkészekkel együtt vették át a Szeretet Lángját, majd a csikorgóhavas, sok mínuszcelsiusfokos éjszakának nekivágva indult a busz – és a Láng – szép karácsonyi küldetésére: hogy Szentestéig bevilágítsa Magyarországot, Erdélyt, Felvidéket, Kárpátalját, Vajdaságot….

Az idén a Duna Televízió is felkarolta az eseményt, így a cserkészekkel együtt öt földrész magyarjaihoz igyekeznek eljuttatni a Szeretet Lángját.

Csíkszeredában a Szent Ágoston-templom kápolnájában kerül sor az ünnepélyes Lángosztó szertartásra, december 20-án, szombaton, 18 órai kezdettel, melyen jelen lesz a Duna TV stábja is.

Mindenkit szeretettel várunk vallási hovatartozástól függetlenül. A Lángosztást követõen lehetõség nyílik arra, hogy bárki hazavigye a lángot, ezért kérünk mindenkit, hogy hozzon magával mécsest, viharlámpát.

Romániai Magyar Cserkészszövetség


Adventi gondolat

Giovanni Papini (1881–1956) a „firenzei kis öreg” minden „izmusokon” átrágta magát míg Istenhez talált – írja hosszú bolyongása után: „Az embernek nincs más vlasztása: vagy az Isten, vagy a semmi”.

Advent van ismét. Ne határozatlankodj hát, készülj feladatodra, vess el mindent, ami nem visz közelebb Hozzá, felelj meg hûségesen hivatásodnak, kerülj mindenkit és mindent, ami akadályozhatna, eltéríthetne szent Célodtól. Akkor hidd el, szép lesz a te karácsonyod. „Üdvössége” Õ lesz a te „házadnak”.


Fotók

Készítsünk karácsonyi díszeket!

Aki meg akar gyõzõdni arról, hogy mitõl és miért értékesebbek a kézi készítésû karácsonyfadíszek, az jöjjön el holnap délelõtt 10 órától a Szent Ágoston-templom altemplomába, ahol újabb adventi foglalkozáson vehet részt: ezúttal karácsonyfadíszeket készíthet. A Szent Ágoston Plébánia, valamint a szervezést felvállaló és a foglalkozásokat vezetõ óvónõk a díszekhez biztosítják a hozzávalókat.


Fotók

Adventi hangverseny

A Nagy István Zene- és Képzõmûvészeti Szakközépiskola IX-XII. osztályos diákjainak zenekara december 14-én, vasárnap a 11.30 órától kezdõdõ szentmisét követõen adventi hangversenyt tart a Szent Ágoston-templomban. Zenekarvezetõ Kovács László.


December 8., Szûz Mária szeplõtelen fogantatásának ünnepe 

Szûz Mária a kivételezett segítség számunkra

IX. Pius pápa 1854-ben hirdette ki a Szeplõtelen fogantatás dogmáját. Pár év múlva, 1858-ban a kis tanulatlan falusi leánykának, Bernadettnek hófehér ruhában, kék övvel a derekán, szentolvasóval a kezében, lábfején rózsákkal, fején csillagokkal megjelent a Szûz és a kételkedõk unszolására feltett kérdésre megnevezte magát: „Én vagyok a szeplõtelen fogantatás.” Azóta a kérések millióit hallgatja meg s vezet töredelemre minden benne bízó szívet. Aki Szûz Máriát igazán tiszteli és segítségét kéri, sohasem fog csalódni.

A szeplõtelenség nagy kiváltságát mi nem követhetjük, mert mindnyájan bûnösök vagyunk. De a bûntelenségre, a lelki tisztaságra valamennyiünknek törekednünk kell, ha Jézussal akarunk kapcsolatban maradni.

A szentáldozásban Jézus hajlékává válunk. Õt fogadjuk szívünkbe. Jézus egyetlen igénye a bûntelen lélek, a kegyelem állapotában élõ lélek: „Tiszta szívet keresek, abban van az én nyugodalmam.” (Kempis Tamás: Krisztus követése).

Ezért kell a bûntõl való óvakodásban Máriát követnünk. Aki hû marad Máriához, azt az advent királynõjének tisztelete meg fogja védeni az élet nagy adventjében a nagy Úrjövet találkozására, ahol szintén nem lesz más reményünk, mint az isteni kegyelem menyegzõs ruhája. (Pénzes József esperes-plébános)


Adventi készülõdés

""

Fenyõillat és gitárral kísért szenténekek hangulata fogadta szombat délelõtt a csíkszeredai Szent Ágoston-templom Jakab Antal nagytermébe betérõket. A tavalyi évhez hasonlóan ugyanis adventikoszorú-készítéssel vette kezdetét a várakozásteli idõszak. A kicsik és felnõttek jókora fenyõágkupacból válogathattak az altemplomban, hogy aztán az asztalokon, de a földön is mindenhol megannyi adventi koszorú készüljön el. Volt, aki ajándékba szánt többet is, de az õ otthonába is jutott koszorú, mert a társai idõközben neki is készítettek. Így egyszerre ajándékozóként és megajándékozottként léphetett a lelki készülõdés, várakozás idõszakába. A liturgikus, hagyományos – három lila és egy rózsaszín – gyertyák is a koszorúra kerültek, aztán Pénzes József esperes úr egy-egy szentképet ajándékozott a jelenlevõknek, a tombolázás, a forró tea, a friss kalács és a Gyertyaláng ifjúsági kórus dalai pedig még vidámabbá tette a délelõttöt. (Antal Ildikó) (Több fotó)


Gondolatébresztõ

Tudod, hogy a tél nem azonos a halállal, mivel méhében hordozza a tavaszt.
A lelki tavasz is megérkezik, ha befogadjuk életünkbe a tavaszthozó
JÉZUST!

A tiszta lélek derûje az öröm

Adventi örömünk oka reménységünk bizonysága. Ez a remény az isteni kegyelemre támaszkodva, gyarló érdemeinket tekintve várja az örök üdvösség elnyerését.
Ez a reménység a jövõbe tekint, de a jelen tényein alapszik és a múlt bizonyítékaiból szívja erejét. Ez a remény a jövõ boldogságára szegezi szemét. A mennyország kapujának megnyitását várja, hogy örökre együtt maradhasson azzal a Jézussal, akinek érkezését most adventben különösképpen várja. Keresi eme boldog ország kapujának kulcsát, amelyet a kegyelem eszközei alkotnak: a szentségek, Isten parancsainak a megtartása, az imádság. Ezekkel úgy él, mint a lélek mindennapi eledelével. Használja, táplálkozik velük, vággyal és lélekkel közeledik hozzá, nem megszokásból, nem emberi tekintetbõl, hanem vággyal és igazi gyermeki lelkülettel, szeretetbõl és nem a parancsnak kényszerébõl.
Úgy, ahogy az adventi koszorú teszi, tanítja. Mindig zölden és egyre fényesebben, készülve a nagy találkozásra, az örök Karácsonyra. (Pénzes József esperes-plébános)

Juhász Gyula

Rorate

A kéklõ félhomályban
Az örökmécs ragyog,
Mosolygón álmodoznak
A barokk angyalok.

A gyertyák rendre gyúlnak,
A minisztráns gyerek,
Mint bárány a mezõben
Csenget. Az árny dereng.

Hideg kövön anyókák
Térdelnek. Ifju pap
Magasba fölmutatja
Szelíden az Urat.

Derûs hit tûnt malasztját
Könnyezve keresem.
Ó gyönyörû gyerekség,
Ó boldog Betlehem!

Gárdonyi Géza

Roráté (meghallgatható)

Még sötét van, mikor már harangoznak a rorátéra. Hideg decemberi sötétség ez, csak alig áttetszõ. Férfiak, asszonyok fekete árnyékokként mozognak benne a templom felé. Az ablakom elõtt egy-két kisebb árnyék válik el tõlük. A kis árnyékok betérnek az iskolába. Kisködmenek, nagycsizmák. Az arcát egyiknek se látom; de már az alakjáról, mozdulatairól megismerem valamennyit. Mindenik hoz a hóna alatt egy darab fát. Ledobják azt a kályhazugba. A kályha elõtt Istenes Imre térdel. Tele képpel fújja a tüzet. A tûz pirosodó fényt áraszt az arcára. (…) tovább

*

Adventi koszorút készíthetünk

""

Adventi koszorút mi magunk is készíthetünk szombaton 10 órától plébániatemplomunk Jakab Antal nagytermében, az altemplomban. A gyermekeket és a felnõtteket egyaránt szívesen várják a szervezõk, akik a hozzávalókról, fenyõágról, drótról gondoskodnak. Adventi gyertyát lehet vinni, vagy a helyszínen vásárolni. Érdeklõdni a 0266-311399-es és 0366-101999-es telefonszámokon, illetve a sztagoston@yahoo.com e-mail címen lehet.