Az irgalmasság szentéve 2015 –2016

 

"" 

Legyetek tehát irgalmasok, mint a ti Atyátok is irgalmas! (Lk6,36) 

  

A Gyulafehérvári Főegyházmegyében az öröm vasárnapján Jakubinyi György érsek ünnepi liturgiában nyitotta meg az Irgalmasság szentévet és az Irgalmasság kapuját a csíksomlyói kegytemplomban.

""

Tovább »»

Több fotó:       szekelyhon.ro »»       facebook-csiksomlyo »»

 

* * *
 
Megnyitották az irgalmasság kapuját Csíksomlyón    

Vasárnap – Szöveg és fotók: Csúcs Mária

A csíksomlyói kegytemplomnál nyitották meg advent harmadik vasárnapján az irgalmasság első erdélyi szent kapuját. A Csíkszeredához tartozó ferences kegyhely temploma pápai kisbazilika, és a Szűzanya 500 éves kegyszobrának köszönhetően nemcsak a Gyulafehérvári Római Katolikus Főegyházmegye, hanem a nemzet legnagyobb zarándokhelye is. Ezért jelölte Jakubinyi György érsek ezt a templomot az Irgalmasság évének fontos zarándokhelyéül is.

Tovább »»

 * * *

Örömvasárnap templomunkban az irgalmasság szentévében 

""

* * * 

December 8-án a Szent Péter-bazilikában Ferenc pápa megnyitotta az irgalmasság szentévét. Az alábbiakban teljes terjedelmében közreadjuk a szentév megnyitása alkalmából bemutatott szentmisén mondott homíliájának magyar nyelvű fordítását. (magyarkurir.hu)

""

Tovább »»

* * * 

Főegyházmegyénkben az Irgalmasság Kapujának megnyitására 2015. december 13-án, fél 1 órától kerül sor Csíksomlyón, a Jakubinyi György érsek által celebrált ünnepi liturgiában. A szentmise a templom előtti téren kezdődik, ezért kérik a kegyhelyre érkező zarándokokat, hogy ott gyülekezzenek.

E napon a csíksomlyói kegytemplomban reggel 8, fél 1 és este 6 órától lesznek szentmisék. A fél 11-es szentmise elmarad. Mindazok, akik nem tudnak elzarándokolni a kegyhelyre, a fél 1-es szentmisébe bekapcsolódhatnak a csiksomlyo.ro honlapon követhető élő közvetítés révén vagy az erdélyi Mária Rádió hullámhosszán.

Mint ismeretes Ferenc Szentatyánk a Misericordiae vultus (Az irgalmasság arca) kezdetű bullájával meghirdette az Irgalmasság Rendkívüli Szentévét. A jubileumi év, melynek mottója „Irgalmasok, mint az Atya”, 2015. december 8-án, Szeplőtelen Fogantatás ünnepén kezdődik és 2016. november 20-án, Krisztus Király ünnepén zárul. (romkat.ro)

 

""

 

——————————————————————————-

2014 – 2015

A szórvány éve

——————————————————————————-


""

 

—————————————————————————————–

2013 – 2014 A plébánia éve
—————————————————————————————- 

A plébánia éve a Szent Ágoston plébánia közösségében

– Felnõtt katekézis –

A plébánia évében Bálint István atya katekézist tart felnõttek számára
hétfõnként este 6 órától az elsõ szentmisét követõen.
Az órákba bárki, bármikor bekapcsolódhat.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!

 

2013. október 14. – Az idõs kor adta örömök

2013. október 21. – Az idõs kor adta nehézségek és annak elfogadása

2013. október 28. – Szenvedés az ember életében. Kire számíthatok? Mit kezdek vele?

2013. november 4. – Mindenszentek és Halottak napja.
                                  Miért is félünk attól a „bizonyos" utolsó órától/pillanattól

2013. november 11. – A temetési szokások hagyományai és teológiája

2013. november 18. – Élet a halál után?!

2013. november 25. – Advent – várakozás. Hogyan készülünk karácsonyra?

2014. január 13. – Visszatekintés, értékelés, tervek készítése

2014. január 20. – Öröm helye a Szentírásban és a keresztény ember életében.
                               A kereszténynek szabad-e örülni?

2014. január 27. – Farsang a keresztény hagyományban és napjainkban

2014. február 10. – Betegek 22. Világnapja

2014. február 17. – Betegség, szenvedés idején közbenjáró szentek
                             (pl. Szent Balázs püspök, Szent Ciril és Metód orvosok)

2014. február 24. – A betegség értelmérõl, értelmezésérõl

(A betegség – ahogy a Szentírás is beszél róla – mindnyájunknak fejlõdési lehetõség. Így minden külsõ tünetnek lelki háttere van, és ezek feltárásával, megértésével lehetõséget kapunk arra, hogy a gyógyulás útjára lépjünk. Lehet, hogy a beteg meggyógyul már rögtön a megértés által, de betegsége egyben feladat is, amelyet még ideig-óráig hordoznia kell, amíg megtörténik a teljes bevésõdés. A betegnek fontos megértenie, hogy teste csak a szimbólumok nyelvén tud szólni, tünetek nyelvén, s hogy a betegség „a sértõdött lélek felkiáltása" – fogalmaz Ruediger Dahlke orvoskutató A betegség mint szimbólum c. könyvében.

2014. március 3., hétfõ  – A böjt értelme a mai keresztény ember életében

A nagy vallásalapítók hangsúlyozták a böjt fontosságát, amely egy eszköze a világ jobb megértésének, érzékenyebbé tesz Isten teremtményeivel és az embertársainkkal szemben, és erõsíti az érzékeket. Azt tanították, hogy segítségével közelebb lehet Istenhez kerülni, mivel nemcsak a test, hanem a lélek és a szellem is megtisztul. Buddha, Mohamed, Zarathustra, Konfuciusz, Mahávíra is böjtölt. A böjt szinte az összes világvallás szerves részét képezi. Mózes 40 napi teljes böjt után kapta kézhez a Tízparancsolatot. Jézus Krisztus szintén 40 napig böjtölt a sivatagban, mielõtt megkezdte volna tanítói szolgálatát.

2014. március 10., hétfõ – Gyógyböjt

A magyar orvosok közül Bródy Károly (aki a franciaországi Grasse szanatóriumának vezetõje lett) és Halász Henrik voltak azok az úttörõk a 20. század elején, akik az elsõk között hangoztatták, hogy az emberek a túlzott és nem megfelelõ táplálkozásukkal szerzett betegségeikbõl csak úgy szabadulhatnak meg, ha a soha nem pihenõ szervezetet idõnkénti táplálékmegvonással nyugalomba helyezik.

2014. március 17., hétfõ – Mi a böjt nekünk, keresztényeknek?

„Aki nem böjtöl, az egyben annak adja a tanújelét, hogy õ már valami mással töltekezett be, de nem Istennel; aki nem böjtöl, abban jóllakik és elalszik az Isten utáni éhség és vágy, aki nem vágyakozik az nem virraszt, és aki nem virraszt, azt alva fogja találni az érkezõ Võlegény. – A böjt a test kiáltása Isten után, kiáltás a mélységbõl, abból a szakadékból, ahol a legmélyebb sebzettségünkkel és beteljesületlenségünkkel találkozunk, és ahol engedjük mindezt Isten mélységeibe hullani. A magunk mélységében ugyanis Istennel találkozunk.” (Anselm Grün)

2014. március 24., hétfõ – Hogyan készülök húsvétra?

2014. március 31., hétfõ

2014. április 7., hétfõ

2014. május 5., hétfõ

2014. május 12., hétfõ

2014. május 19., hétfõ 

 

A plébánia éve
A hívek sokaságának egy volt a szíve-lelke (Csel 2,42)

""

(…) Biztatok mindenkit, lelkipásztorokat és világi krisztus hívõket, hogy a plébánia évében igyekezzenek elmélyíteni az ismereteiket a plébániáról, a Pasztorális Tervben közölt ismeretek alapján is, és különösen törekedjenek még élõbb, aktívabb tagokként élni a plébánián. Akkor érzünk magunkénak egy plébániát, amikor teszünk is érte valamit. Akkor lesz szebb, vonzóbb és missziós lelkületû a plébániánk, amikor a hívek és lelkipásztorok megélik a krisztusi életet, ami nem más, mint a kölcsönös szeretetben való élet. Azt kívánom a lelkipásztoroknak és a híveimnek, hogy ez az év a hit évének folytatásaként, a hit konkrét megélésében a plébániák megújulását eredményezze. (…) (Jakubinyi György érsek)

Tovább »»

 

"" 

 Pasztorális terv

A teljes pasztorális terv pdf-ben

 

—————————————————————————————-
2012 – 2013 A hit éve
—————————————————————————————- 

 

Hit Évében
Madarász Attila segédlelkész katekézist tart felnõttek számára
minden második hétfõn 18. órától az esti szentmise után.

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

 

katekézis: a hívõk bevezetése a keresztény élet egészébe a keresztény tanítás rendszeres átadásával. – 1. Az elnevezés. 1990-ig ~ helyett a →hitoktatás szó volt gyakoribb, azóta egyre inkább használt kifejezés (az Oltáriszentség-Eucharisztia szócseréhez hasonlóan). A katekhein ige az ókori gör-ben ritkán használt szó. Eredeti jelentése: ‘visszhangozni az emberi hangot’, ami arra utal, hogy a szó a dialógus és a kommunikáció tartományához tartozott. A késõbbi gör-ben kettõs jelentése alakult ki: egyfelõl ‘figyelmeztetni, közölni’, másfelõl ‘tanítani, bevezetni’. Az úsz-i Szentírás ez utóbbi értelemben hét alkalommal használja (Lk 1,4; ApCsel 18,25; 21,21.24; Róm 2,18; 1Kor 14,19; Gal 6,6), egyébként inkább a didaszkein, ‘tanítani’ szó fordul elõ. – Az igébõl származó ~ szót a magyarban hagyományosan a hitoktatás szóval fordítjuk, jóllehet sokkal többrõl van szó, mint okt-ról. A ~ kifejezésben az oktató személyének elkötelezettsége, hitelessége, s az is benne van, hogy nem csupán hitbéli ismereteket akar átadni tanítványának, hanem be akarja vezetni egy hívõ életstílusba, s ezt a krisztusi közösség, az Egyh. keretében teszi. A ~ tehát nevelõ célzatú oktatási tevékenység.

Tovább »»
Magyar Katolikus Lexikon

 

 


 

Magyar honlap a hit éve eseményeivel

www.hiteve.katolikus.hu

""

—————————————————————————————-

 

Zenemû Márton Áron püspök tiszteletére

 

  

Márton Áronnal a hit évében

14 hónap – 14 gondolat

 

Nagy püspökünk tanítása és példája ma sem veszít idõszerûségébõl. Feladatunk és kötelességünk, hogy ne csak imádkozzunk boldoggá avatásáért, hanem az általa mutatott példát kövessük, tanítását életre váltsuk. „A hit évé”-ben (2012. október 11. – 2013. november 24.) minden hónapra kiválasztunk egy mártonároni gondolatot, idézetet, hogy ezáltal is – világító jelként – elkísérjen bennünket.
 

—————————————————————————————-


„Farizeusság, mint keresztény identitás”

""

(…) „Tegyük helyre dolgainkat, takarítsuk ki lelkünket. A földi élet a kegyelem idõszaka. A hit éve alkalom arra, hogy nagyító alá vegyük a hitünket. A hitet nem lehet adni venni, a hit az kegyelem. A hit cselekedetek nélkül halott.”

T. Táncos Levente dicsõszentmártoni plébános elmélkedése Szõkefalván

—————————————————————————————- 

 
Márton Áronnal a HIT ÉVÉben 

Szeptember 29-én, Gyulafehérváron, a fõegyházmegye és székesegyház búcsúünnepén, megemlékeztek a harminckét évvel ezelõtt elhunyt Márton Áron püspökrõl és megnyitották a Hit Évét. Márton Áron szellemi öröksége elválaszthatatlan a hittõl. Ahogy utolsó körlevelében írja: „Szeretett Híveim, mint fõpásztorotok elsõsorban a hitet akartam megerõsíteni lelketekben, és a hithez való ragaszkodást hagyom rátok örökségül” (1980. május 15.) 

 

 ""

 

 —————————————————————————————-


Teljes búcsú nyerhetõ a hit évében

Az Apostoli Penitenciária rendeletet adott ki, amelyben meghirdeti, hogy a hit évének teljes idõtartama alatt, azaz 2012. október 11-tõl 2013. november 24-ig a hívek teljes búcsút nyerhetnek, és meghatározza ennek feltételeit.

„Minthogy elsõsorban az a célunk, hogy – amennyire ez ezen a Földön egyáltalán lehetséges – a lehetõ legjobban kifejlesszük magunkban az életszentséget és a lélek tisztaságát, ehhez nagyon hasznos segítséget nyújthatnak a szent búcsúk, amelyeket az Egyház, a Krisztustól ráruházott hatalom segítségével, felkínál mindazoknak, akik a megfelelõ hozzáállással teljesítik azokat a sajátos elõírásokat, amelyek elnyerésük feltételei – olvasható a rendeletben.

»A búcsú révén – tanította VI. Pál – az Egyház, felhasználva a Krisztus által végbevitt üdvözítés szolgáló leánya voltát, meghirdeti a hívek számára Krisztus és a szentek közössége teljességében való részvétel lehetõségét, bõven kínálva számukra alkalmat az üdvösség elérésre«.”

Magyar Kurír

 

A rendelet teljes szövege a búcsú elnyerésének feltételeivel 
itt tölthetõ le word-dokumentum formájában 

 

 —————————————————————————————-

 2008-2009

 

 —————————————————————————————-

 

A Bibliáról… másképpen

 

Online Biblia

 

Szent István Társulati Biblia

 

 ""
"Boldog, aki olvassa…" (Jelenések könyve 1,3)
 

Sajátos Bibliaórán, vetítéssel egybekötött elõadássorozaton vehetünk részt szeptember végétõl keddenként este fél 7-tõl a csíkszeredai Szent Ágoston-templomban, a szentmisét követõen. A Szentírás Ó- és Újszövetsége a hét minden napjára, sõt órájára tudna olyan témával szolgálni, amelynek értelmezését szívesen hallgatnánk, keddenként este alkalmunk nyílik erre. 
A templom padsoraiban ülve akár hozzá is szólhatunk az éppen elhangzott elõadás témájához, kérdéseket fogalmazhatunk meg, vagy a köztudatban tévesen élõ sztereotípiákra világíthatunk rá. Bíró Nándor-Alfonz segédlelkész mindenik témakört módszeresen körbejárja elõadásai során, gondolatmenetét képekkel és vázlatos szövegek kivetítésével teszi még szemléletesebbé. A legelsõ Biblia-órán Ádám és Éva kérdését beszélték meg. Ezt követõen a tisztítótûzrõl értekeztek kezdve Acquinói Szent Tamás purgatóriumról való tanításától egészen a mai, 21. századi értelmezésekig. Az elõadásban elhangzott a három pontból álló hittétel is: 1. A tisztítótûz létezik, 2. A tisztítótûz nem hely, hanem állapot és 3. A tisztítótûzben szenvedõket az élõk segíthetik imáikkal. Az ezt követõ órán az Ószövetségben csábítóként megjelenõ kígyó kilétét vizsgálták, legutóbb pedig a reinkarnáció kérdésérõl hallhattunk elõadást. A következõ elõadáson, november 4-én a Kit vett el Káin feleségül? téma kerül terítékre, majd a Noéhoz kapcsolódóan kérdések többszöri találkozáshoz kínálnak témát.

A Bibliaórákat nemcsak a Biblia évévé nyilvánított 2008-as esztendõben hallhatjuk, a következõ esztendõre is számos, megvitatásra váró, izgalmas témát tartogat az Újszövetség. Az órákba bárki bekapcsolódhat, az elõadások ugyanis különálló egységet alkotnak, bár úgy válik igazán kerekké az elõadássorozat, ha rendszeresen elmegyünk meghallgatni a soron következõ témát. (Hargita Népe, 2008. október 31.)

Az elõadássorozat témái és idõpontjai:

2008 

  1. Létezett-e Ádám és Éva? – 2008. október 7.

  2. A Tisztítótûz tanítása a Szentírásban – 2008. október 14.

  3. Ki volt a kígyó a földi paradicsomban? – 2008. október 21.

  4. Mit mond a Biblia a reinkarnációról? – 2008. október 28.

  5. Kivel házasodott meg Káin?  –  2008. november 4.

  6. Meddig tartott a vízözön? – 2008. november 11.

  7. Miért átkozta meg Noé a fiát (vagy a fiának a fiát)? – 2008. november 18.

  8. Hogyan élt matuzsálem 969 esztendõt? – 2008. november 25.

  9. Mi a Bábel tornyának üzenete? – 2008. december 2.

10. A Szûzanya-tisztelet fejlõdése a Szentírásban  – 2008. december 9.

11. Hányan voltak az apró szentek, azaz hány gyereket gyilkoltatott meg Heródes? – 2008. december 16.

2009

12. Szent Pál élete – február 17.

13. Énekek Éneke – azaz tartalmaz a Biblia egy erotikus könyvet? – február 24.

14. Miért parancsolta Isten Ábrahámnak, hogy áldozza fel fiát, Izsákot? – március 3.

15. Tiltja-e a Biblia a képek használatát? – március 10.

16. Vallási mozgalmak Jézus idejében – március 17.

17. Miért árulta el Júdás Jézust? – március 24.

18. Hogyan jött létre húsvét ünnepe? – április 21.

19. Kik voltak az esszénusok? – május 5.

20. Létezett-e a megtorlás törvénye? (fogat fogért, szemet szemért)? – május 12.

21. Hány csapás volt Egyiptomban – május 19.

22. Pünkösd: a Szentlélek ajándéka, vagy a Szentlélek, mint ajándék? – május 26.

23. Jézus 1000 esztendeig fog uralkodni? – június 2.