Bérmálás – 2015

 

Angelus Silesius:

Könyörgés a Szentlélekhez

 

Szentlélek! Fő jó! Szent neved 
Borítsa lángba szívemet!
Tüzednek édes lángja fennen
Lobogjon vígan én felettem. 
Ébresszen bennem szent kegyed 
Szerelmes, élő, nagy hitet! 
Világíts át, Te, drága Fény, 
Nehogy sötétben haljak én. 
Te szent árnyékod hűvösítsen, 
Hogy idegen tűz ne hevítsen. 
Szívemnek kertje élni fog, 
Ha hull rá égi harmatod. 
Fő Vigasz, várom jöttödet, 
Csókold életre lelkemet. 
Ajándékaid, mint a tenger, 
S Nélküled koldus csak az ember. 
Itt van szívemnek kelyhe, Te 
Pünkösd borával töltsd tele! 
Add, ha parancsod megjelen, 
Katonaként én megtegyem. 
Te jó tanácsod hadd vezessen, 
Különböztessek jól, helyesen. 
Szent értelmedet ha adod: 
Felismerem akaratod. 
Arany folyam vagy, Bölcsesség, 
Szerelmed csókja bennem ég, 
És így a szívem tudja, érez: 
Milyen jó vagy Te és mily édes. 
Szemem mindig csak Rád tapad: 
Igazság Lelke csak Te vagy! 
Megígérted, jó Jézusom: 
E vendéget én megkapom. 
A szívem várja vágyva, halkan, 
Őt várja ez az üres barlang. 
Boldog lesz, majd ha áldva jő: 
Örökre nálam marad Ő!

Fordította: Szénási Sándor 

 

 ""

Pünkösd vasárnapján ünnepi szentmise keretében bérmálkoztak a Szent Ágoston plébánia fiataljai. A bérmálás szentségét Tamás József püspök atya szolgáltatta ki

 

Május 24-én, pünkösdvasárnap délelőtt 11 órakor harangzúgás közepette, kereszttel az élen, követve az egyháztanáccsal bevonult a templomba 98 székely ruhába öltözött bérmálkozó fiatal (54 fiú és 44 leány), követve a püspöki segédlettel  – Ft. Páll Barna Vilmos alcsiki főesperes, Simó Gáspár spirituális, Ft. Tamás József püspök úr és titkára, valamint a Szent Ágoston-egyházközség papjai. 

Az oltár előtt Bucur Timea szavalt majd a házigazda Pénzes esperes-plébános köszöntötte a Főpásztort és fölkérte, szentelje meg az új orgonát. Majd a püspök atya megáldotta a kivetítőt és a bronzból öntött keresztkutat is. Ezután következett V. Majzik Mária Angyali üdvözlet és Himnusz kerámiaalkotásainak leleplezése. A művésznő felolvasta Jókai Anna Kossuth-díjas írónő neki címzett laudációját, majd dr. Latorcai János, a Magyar Országgyűlés alelnöke, valamint Antal Attila alpolgármester mondott beszédet a leleplezés alkalmával. Az ünnepségen jelen volt még Lukács Bence Ákos csíkszeredai magyar konzul és felesége.

Ezzel kezdetét vette a bérmálási szentmise és a bérmálás szentségének kiszolgáltatása. Végezetül elhangzott Angelus Silesius:Könyörgés a Szentlélekhez című költeménye Péter Bernadett és Banga Andrea előadásában, majd a házigazda plébános köszönője zárta a szentmisét. A püspök úr szólt a megbérmáltakhoz és az egész népet megáldotta. A himnuszok eléneklése után orgona- és harangszó kíséretében vonultak ki a templomból. 

  

""

 

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

 ""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

"" 

""

""

"" 

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

"" 

""

""

""

""

""

 

 

  


Bérmálás 2012-ben


   

 A bérmálkozó imájaSzentlélek Úristen, szeretet Istene,
Hét ajándékodat kérem Tõled esdve!
Értelemnek Lelke, adj világosságot,
Hogy jól megismerjem a Te tanításod.
Tudománynak Lelke, segíts mindazt tudnom,
Minek segélyével égbe lehet jutnom.
Bölcsességnek Lelke, segítsen kegyelmed
Bölcsen elrendezni földi életemet!
Tanácsnak szent Lelke, bármily bajba jussak,
Hogy mint cselekedjem helyesen, Te súgjad!
Lelkierõ Lelke, bûn elleni harcra
Kitartást és erõt, szent kegyelmed adja!
Jámborságnak Lelke, add, hogy buzgó legyek,
Szentségeket, imát, szentmisét szeressek.
Istenfélelemnek Lelke, add kegyelmedet,
Hogy az Urat félve, mindig csak jót tegyek!

 

""

 ""
Pünkösd vasárnapján a délutáni ünnepi szentmisén 131 fiatal bérmálkozott a Szent Ágoston-templomban. A bérmálás szentségét Tamás József püspök atya szolgáltatta ki a bérmálkozó lányoknak és fiúknak, akiket Pénzes József esperes-plébános készített fel a Szentlélek befogadására

Fotó: Mosui Tibor és Nagy Gyöngyvér

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

 ""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

  


Bérmálás 2010-ben


 

Isten legnagyobb ajándékát kapták

Hála legyen

„Téged Isten dicsérlek/ és hálát adok mindenért (…) Hogy ember lehettem akkor is,/ mikor az emberek nem akartak emberek lenni,/ hála legyen…” – Sík Sándor piarista tanár, író, mûfordító Te Deumával köszöntötték vasárnap délután a Szent Ágoston-templomba bérmálkozásra érkezõket. A múlt év augusztusában felszentelt istenházában elsõ alkalommal részesülhettek a bérmálkozás szentségében a felnõtt keresztény élet mellett elkötelezettek. Kétszázketten újították meg a fogadalmat, melyet keresztségükkor szüleik és keresztszüleik tettek. Pénzes József esperes a gyermek fogantatása és megszületése közti kilenc hónaphoz hasonlította a templom és a gyülekezet életében a felszenteléstõl mostanig tartó idõszakot. „Hála legyen – mondom a költõvel. Adjon az Isten sok ilyen kilenc hónapot, ez most azonban csak a kezdet, ezt a templomot be kell tölteni. Lesz ennek a népnek jövõje, ha Isten kezébe kapaszkodik” – fohászkodott, és felhívta a megbérmáltak figyelmét, hogy jó példával kell járniuk a most bérmálkozók elõtt. (Csíki Hírlap)

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

""

Nagy Gyöngyvérnek köszönjük
a bérmálási ünnepségen készített felvételeket

 

Bérmálás 2007-ben

 
 
Felnõtt keresztényekké váltak

 

Jakubinyi György gyulafehérvári érsek és Tamás József püspök pünkösdvasárnapján Csíkszeredában osztotta ki a bérmálás szentségét. Délelõtt a Szent Kereszt felmagasztalása plébánián 154, délután a Szent Ágoston-plébánián 244 elkötelezett fiatal részesült a szentségben.

A pünkösdvasárnappal egybeesett bérmálkozás ugyanazt jelezte, mint ami az elsõ pünkösdkor, a szentlélek eljövetelekor történt. Az ugyanis egyben az elsõ bérmálást is jelentette – hangsúlyozta a délutáni szentmisén az érsek atya. Majd gondolatban zarándokútra hívta a befejezésre váró Szent Ágoston-templomot színültig töltõ hívõket az elsõ bérmálkozás helyszínére, Jeruzsálembe, abba a terembe, ahol az Úr Jézus elõvételezte az utolsó vacsorán a másnapi keresztáldozatát, és ahol a boldog emlékû II. János Pál pápa 2000-ben szentmisét mutathatott be. „Az Úr Jézus élõ egyházat alapított. Ma a templomokon lehet lemérni, hogy mennyire áll élõ kövekbõl az oda tartozó keresztény közösség. Ti is templomépítõ egyházközség vagytok, és nektek köszönhetõen nyer értelmet ez a nagy templom. Az pedig, hogy építitek és kitartotok ebben egész a befejezésig, arra bizonyíték, hogy valóban élõ közösség vagytok" – szólt a plébánia összes hívõjéhez. Örömteli hírnek nevezte azt is, hogy a bérmálkozók lelkigyakorlaton is készültek a szentség felvételére, és hogy mindannyian részt vettek a csíksomlyói pünkösdi búcsún. (Antal Ildikó, Hargita Népe, 2007. május 28.)


""

""

""

 

""

 

""

 

""

 

""

 

""
""
Gyermekként könnyû Isten gyermekének lenni.
De serdülõkorban felnõttként is Isten gyermekének maradni – feladat,
amely sokszor meghaladja a természetes ember képességeit.
Ebben segít Isten Lelke, a Szentlélek a bérmálás szentségében.

 

""
Gyakran csak becsvágyunk, hiúságunk sugallja, hogy a nehezebbet válasszuk.
És, ha mégsem sikerül?
A Szentlélek ajándékai megadják a helyes mértéket.
""
Bérmálkozunk, hogy vállalni tudjuk az Egyházat.
A bérmálás abban is segít, hogy ne restelljük a történelem folyamán,
gyermekei miatt kicsit ráncossá vált Anyánkat.
Megvetnénk azt az embert, aki koros „ráncos arcú” édesanyját restellené.
Hogy mi ne essünk ebbe a hibába, ezért is kapjuk Anyánktól a bérmálás szentségét.

""

""