Hit és Fény

A hitet és reményt nyújtják a keresztet hordozóknak

Szentmisével, történelmi visszatekintõvel, imával, énekkel, játékkal és sok-sok jókedvvel ünnepelte megalaku­lá­sának tizenötödik évfordulóját a csíkszeredai Hit és Fény lelkiségi mozgalom. Többek között a fogya­ték­kal élõ­ket, hozzátartozóikat, barátaikat megszólító közösség azon a meggyõzõdésen alapul, hogy a fogyaté­kos sze­mélyt – bármilyen mér­tékû legyen is fogya­té­kossága – szereti az Isten. Jézus él a fogya­tékos emberben is, még ha ezt alig vagy egyáltalán nem képes kifejezni.
A lelkiségi mozgalom célja, hogy hitet és fényt kapjanak azok a családok, akik hordozzák a keresztet – mondta a csíkszeredai Szent Ágoston-plébánia kápolnájában megtartott ünnepi szentmise bevezetõjében Tamás József segédpüspök. Hozzátette, tizenöt év nem hosszú idõ egy ember életében, de nem is a hosszúságon van a hangsúly, hanem azon, hogy mit nyújtott a szervezet tagjai számára. Boros Károly felcsíki fõesperes prédikációjában úgy fogalmazott, sokan kiáltanak segítségért, Jézus Krisztus pedig a lelkes embereken keresztül próbálja segíteni a szükségben levõket. Ebben játszik fontos szerepet a Bartimeus közösség a csíkszeredaiak életében.
Az ünnepség szentmisét követõ részében a jelenlevõk fényképek révén tekinthettek vissza a közösségi múltra, majd a vendégek Pénzes József plébános vezetésével meglátogatták a jövõ nyáron felszentelendõ Szent Ágoston-templomot. A rendezvény a templom alagsorában folytatódott, ahol a vak Bartimeus történetének megjelenítését tekinthették meg a résztvevõk. „Akik a lelkiségi mozgalomhoz tartozunk, bármikor számíthatunk egymásra. Úgy szoktam én mondani, hogy aki egyszer hit és fényes volt, az nem tud többé nem az lenni” – ezt már Fülöp Hajnal, a közösség vezetõje mondta lapunknak. Kihangsúlyozta, a reményt és a bizalmat nyújtják mindazoknak, akik részt vállalnak a lelkiségi életbõl.
Fogarasi Edit szociális testvér ajándéknak nevezte a mozgalmat, ahol sok vidám percet tölthet el bárki, ahol egymásnak örülnek az emberek, ahol együtt dolgoznak és együtt imádkoznak. Olyan hely ez a közösség, ahol mindenkit elfogadnak olyannak, amilyen. „A fogyatékkal élõ barátaink érzik magukat a legjobban. Nem értük, hanem velük történik minden” – hangsúlyozta a szociális testvér.

Rédai Botond
Csíki Hírlap, 2009. február 9.

"" 

""

""

""

""

""

""

A felvételek a csíkszeredai Hit és Fény lelkiségi mozgalom
megalakulásának 15. évfordulóján készültek

 

 „Reménykedj, gyere, téged hív!
(Mk 10,48)

15 évesek lettünk!

Kik? A Hit és Fény csíkszeredai Bartimeus közössége.
A születésnapot 2009. február 7-én tartjuk a Szent Ágosoton plébánián.

Erre az ünnepi eggyüttlétre szeretettel hív és vár

a Bartimeus közösség                        

A születésnapi program:

  9.00 – Érkezés, fogadás
10.00 – Szentmise a Szent Ágoston-templomban
11.30 – Bemutatás – bemutatkozás
12.30 – Játék, ének
13.30 – Agapé
14.30 – Búcsúzás, hazautazás

Kapcsolattartó személyek és elérhetõség:
Fülöp Hajnal, telefon: 0745-939822, e-mail: fulophajnal@gmail.com
Csobot Erzsébet, telefon: 0720-045601

 


"" 

 

A Hit és Fény hisz abban, hogy minden ember, így a legsérültebb is arra hivatott, hogy életét Jézusban elmélyítse, hogy részesedjék a szentségekben, a kegyelem és a béke forrásává váljék az egész közösség, az egyház valamint az emberiség számára." (Charta II.1.)

 „Megosztott, gyakran kemény világunkban a sérült ember rávezet minket
a bizalom, az egyszerûség, a szeretet és az egység útjára.”
                                                       Jean Vanier

 

A Hit és Fény imája

Jézus, Te azért jöttél a földre,
hogy megismertesd velünk Atyádat, a mi Atyánkat.
Eljöttél, hogy megtaníts bennünket arra, hogyan szeressük egymást.
Küldd el nekünk megígért Szentlelkedet,
hogy megosztott és háborús világunkban
a béke és az egység eszközei lehessünk!
Jézus, Te arra hívtál bennünket,
hogy a Hit és Fény közösségben kövessünk Téged.
Hívásodra igennel akarunk válaszolni.
A Hit és Fény nagy családjában
a szeretet szövetségében akarunk élni,
hogy megoszthassuk egymással szenvedéseinket és nehézségeinket,
örömünket és reményünket.
Taníts meg arra, hogy elfogadjuk sebeinket és gyöngeségünket,
általuk mutatkozzék meg a Te hatalmad!
Taníts meg arra, hogy a Te arcodat és a Te jelenlétedet
felfedezzük minden testvérünkben, különösen a leggyengébbekben!
Taníts meg arra, hogy az Evangélium útjain kövessünk Téged!
Jézus, a Te édesanyádra, Máriára bízzuk magunkat.
Õ volt az elsõ, aki befogadott Téged.
Segíts, hogy mi is befogadjunk Téged szívünkbe és közösségünkbe!
Segíts, hogy hûségesen álljunk ott Mária mellett a kereszt tövében,
egészen közel azokhoz, akiket mai világunkban keresztre feszítenek!
Segíts, hogy Vele együtt mis is átélhessük feltámadásodat!
Ámen.

 

 

Hit és Fény

A Hit és Fény lelkiségi mozgalom azon a meggyõzõdésen alapul, hogy a fogyatékos személyt – bármilyen mértékû legyen is fogyatékossága – szereti az Isten. Jézus él a fogyatékos emberben is, még ha az ezt alig vagy egyáltalán nem képes is kifejezni.

Hiszünk Szent Pál szavaiban: „Isten azt választotta ki, aki a világ szerint oktalan, hogy zavarba hozza a bölcseket, és a gyengéket választotta ki, hogy zavarba hozza az erõseket.” (1Kor 1,27)

A Hit és Fény 1971–ben született a franciaországi Lourdes-ban, válaszként az értelmi fogyatékos gyermekek és szüleik szorongására és magányára. Ez a mozgalom a világon mindenütt katolikus alapú ökumenikus szellemû közösségeket hívott életre.

Alapítói a francia Marie-Hélene Mathieu gyógypedagógus és a kanadai Jean Vanier. A Hit és Fény jelenleg 75 országban közel 1500 közösséget számlál. A közösségek taglétszáma 20-30 fõ között mozog, bennük a sérültek, szülõk és segítõk ideális esetben azonos arányban vannak

A Hit és Fény lelkülete

Közösségeinkben segítõk és fogyatékosok együtt haladnak Krisztus útján. Közösségeink rendszeres havi alkalmain szeretetteljes légkörben vagyunk együtt. Ezek a találkozások egyfajta kapaszkodót jelentenek a sérült barátainknak, és szüleiknek.

Minden ember értékes, úgy, ahogy van. Sérült testvéreink elõtt pedig sok titkot felfed a Mi Urunk, hiszen õk különösen kedvesek elõtte. A Hit és Fényben tehát õk különös jelentõségû kapcsok Isten, és köztünk, sokat tanulunk tõlük. Segítenek felismerni, és felvállalni fogyatékosságunkat, fájdalmainkat, sérültségeinket és ezekkel együtt állni embertársaink és Isten elé.

Nagy szerepe van életünkben az ünneplésnek. Az ünnepek közös megtartása sok sérült számára az egyetlen fórum, ahol lehetõségük van a bensõséges ünneplésre. Mindazon által ez mindannyiunk számára nagyon kedves és töltekezést biztosító alkalom.

A Hit és Fény Romániában 1991-ben alakult meg.

A Hit és Fény csíkszeredai Bartimeus közössége

Közösségünk ezen a néven 1994-tõl létezik. Összejöveteleinken az Útravalóval foglalkozunk. Isten szava a mi Útravalónk, melyet minden hónapban közzétesz a közösség az egész világon, s errõl beszélgetünk el találkozóinkon. Ugyanakkor örvendünk, hogy együtt lehetünk, s a világ többi hit és fényes közösségére gondolunk (pl. az afrikaiak), akik hozzánk hasonlóak és értékesek számunkra, mert tudunk róluk.

Nagyon szeretjük a keresztény szimbólumokat. Minden foglalkozásról viszünk haza valamilyen emléket, amely felidézi otthon az ott töltött boldog együttlétet. A következõ találkozóig – ami minden hónap harmadik szerdáján van du. 4 órától a Szent Ágoston plébánián – feladatokat kapunk. Például, egymásért imádkozunk, vagy kiscsoportban még találkozgatni addig, valamelyik társamra vigyázni, odafigyelni…

A közösségünkhöz most több mint 40 ember tartozik, s mindenki fontos, még azok is, akik nem tudnak eljönni találkozóinkra, de figyelemmel vagyunk irántuk, felkeressük. Ezek az emberek nem véletlen kerültek közénk. Többnyire személyes megszólításra jöttek. Egyszerûen megkérdeztük: – Van-e barátod? Nekünk van egy közösségünk, ahová várunk, ha akarsz jönni.

Programjaink:

– évközi találkozók
– nyári táborok
– zarándoklatok
– lelkigyakorlatok
– képzések

 A Hit és Fény az Egyház Szívében van. Tagjai nem tudnak nagy teljesítményeket felmutatni, de együtt éreznek, s ez a szív dobog.

Nagy szeretettel várunk téged is közösségeinkbe!

 

""

""

""

""
Készen áll a csapat.
A kicsik is segítenek a ház körüli munkában (terítés, felszolgálás mosogatás).
A felvétel 2008 augusztusábn készült a marosfõi táborban

""

""