Helyesírási útmutató

""

 

Szótári rész

 


A


advent; adventi koszorú
alapítvány; Batthyány-Strattmann László Templomért Alapítvány
áldozás; szentáldozás
államtitkár; bíboros államtitkár, államtitkár-helyettes; Államtitkárság (intézménynév, a Római Kúria egyik hivatala)
ámen
angolkisasszonyok; Angolkisasszonyok Szerzetesrend (történeti intézménynév)
anyaegyház; Anyaszentegyház
apostol; Szent János apostol
aprószentek (1. a Heródes által leöletett gyermekek; 2. azok ünnepe)
Atya; atyaisten (vallástörténeti fogalom), Atyaisten, Atya Úristen, mennyei Atya


B


bazilika; esztergomi bazilika, Szent István-bazilika, Szent Péter-bazilika, lateráni bazilika, lateráni patriárkális bazilika, lateráni Szent János-bazilika, Jézus Szíve bazilika; bazilikastílus
bérmaapa, bérmaanya
Biblia (könyvcím), biblia (konkrét kötet); bibliaolvasás, bibliafordítás
bíboros; bíboros püspök, bíboros érsek, bíboros prímás, bíboros prefektus, bíboros államtitkár (egyházi hivatalok bíborosi rangú betöltõi); püspökbíboros, diakónusbíboros, presbiterbíboros (a bíborosi kollégium három rendje)
boldog; Árpád-házi Boldog Jolán, Boldog Apor Vilmos (l. még: Piusz)
Boldogasszony
böjt; böjtidõ, nagyböjt
búcsú; búcsúcédula, búcsújárás, búcsújáró hely, szentkúti búcsú, Mária neve búcsú


C


 cenákulum


D


diakónus, diakonissza; diakonátus, diakónia
domonkos, dominikánus; Szent Domonkos-rend, domonkos rend; Szent Domonkos-rendi szerzetes, domonkos rendi szerzetes, dömés (régies elnevezés)


E


egyetem; lateráni egyetem, Pápai Lateráni Egyetem (intézménynév), Pápai Gergely Egyetem (köznyelvi használatban: Gregoriána), Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Pázmány Péter katolikus egyetemi
Egyház, a Szent Római Katolikus Egyház vagy a Katolikus egyház (az intézménynév teljes és rövidebb formája); katolikus egyház, református egyház, (köznyelvi használatban); kisegyház
egyházatya
egyházközség; szeged-rókusi egyházközség
egyházmegye, Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye (intézménynévként); egyházmegyei zsinat, egyházmegyés pap
elsõáldozás
elsõpéntek, elsõcsütörtök, elsõszombat, elsõvasárnap
érsek; esztergomi érsek, bíboros érsek, kalocsa-kecskeméti érsek; érsek-püspök (püspöki egyházmegye érseki rangban lévõ fõpásztora), hercegérsek, érseki helynök
eszkatológia
eucharisztia (szentmise), Eucharisztia (az Oltáriszentség) ; Eucharisztia éve; eucharisztikus kongresszus, Eucharisztikus Világkongresszus
evangélium; Krisztus evangéliuma, Máté evangéliuma, Máté-evangélium


F


Fehér Atyák (intézménynév), fehér atyák (az intézmény tagjai)
felekezeten kívüli istenhit, de: felekezetenkívüli(ek), felekezetenkívüliség
feltámadás
Fiú, Fiúisten, Isten (egyszülött) Fia, Emberfia
Fokoláré Mozgalom
fõegyházmegye; Kalocsa-Kecskeméti Fõegyházmegye (intézménynévként), kalocsa-kecskeméti fõegyházmegyei zsinat
földöntúli (pl. boldogság)
fõplébánia; Belvárosi Fõplébánia (intézménynév), belvárosi fõplébánia-templom


G


Genezáreti-tó
Gergely-naptár, I. Nagy Szent Gergely, Nazianzi Szent Gergely, VII. Szent Gergely
Getszemáni-kert
görögkeleti (ortodox)


H


halottak napja
hegyi beszéd
Hiszekegy (az ima neve)
húsvét


I


irgalmasok (irgalmas rendi szerzetes), irgalmas rend (nem hivatalos megnevezés), irgalmas rendi, irgalmas nõvér
isten (vallástörténeti fogalom), Isten (tulajdonnév); Atyaisten, Fiúisten, Szentlélek Isten, Jóisten
istenfélõ, istenhívõ, istenkeresés, istenkeresõ, istenszeretõ, istenimádó, istentagadó, istentelen
istentisztelet
Istenszülõ, Istenanya (Szûz Mária)


J


Jézus Krisztus; Kisjézus, a gyermek Jézus, Jézuska
Jó Pásztor (Jézus Krisztus)


K


Kálvária (bibliai helynév) ; kálvária (köznév), kálváriajárás
kánai menyegzõ
kápolna; Bakócz-kápolna, Sixtus-kápolna, Jézus Szíve-kápolna
karácsony; karácsonyeste
karitász; Katolikus Karitász; karitászmunkatárs
Kármel hegy; karmelita
katekizmus; A Katolikus Egyház katekizmusa (mûcím)
katekézis, katekéta
katekumen, katekumenátus
kedvesnõvér (szerzetesnõ)
keresztanya, keresztapa
keresztútjárás, keresztjárás
klérus; klerikus; klerikalizmus
kompletórium
konferencia; püspöki konferencia, Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (rövidítve MKPK)
kongregáció; Kléruskongregáció, Hittani Kongregáció, Szenttéavatási Ügyek Kongregációja (a Római Kúria dikasztérumai); bencés kongregáció (szerzetes intézményi fajta); Magyar Bencés Kongregáció (konkrét intézmény)
konklávé
Központi Papnevelõ Intézet (intézménynév), központi szeminárium (köznév)
Krisztus; Krisztus-fej, Krisztus-hit, krisztushívõ (keresztény)
Krisztus Király
krizma


L


laudes (reggeli imaóra)
lelki élet
lelkipásztor, lelkiatya, lelkivezetõ, lelkigyakorlat, lelkifurdalás, lelkiismeret lelkiismeret-vizsgálat
litánia; lorettói litánia, Szent József-litánia, Jézus Szíve-litánia
liturgia; szent liturgia


M


Magyar Kurír
Mária-oltár, máriaüveg, máriás matutínum (hajnali imaóra)
menny; mennyország, de: menyegzõ, kánai menyegzõ
metropólia, petropolita
Miasszonyunk (Szûz Mária)
Miatyánk (az ima neve), Mi Atyánk (az imádság kezdõszavai)
mindenszentek (ünnepnév)
mise; miseszöveg, miserend
misszále vagy misszálé (misekönyv)


N


Nagyboldogasszony
nagyböjt
Nagyasszonyunk (Szûz Mária), Magyarok Nagyasszonya
Nagymarosi Ifjúsági Találkozó
nagymester (lovagrendben)
nagycsütörtök, nagypéntek, nagyszombat
Názáreti (a Názáreti Jézus)
nemhívõk (fõnév), de: nem hívõ ember; nemkeresztény, nemkatolikus
név; Jézus neve, Mária neve, Mária neve búcsú, Mária szent nevének ünnepe
nóna (az egyik napközi imaóra)
nyolc boldogság
misszále vagy misszálé (misekönyv)


O


Olajfák hegye
oltáregylet
Oltáriszentség (Jézus személyi misztériuma), oltáriszentség (a hét szentség egyike)
Ószövetség (mint könyvcím), ószövetség (mint kor)
örömhír (evangélium), Krisztus örömhíre
Õszentsége (a mindenkori pápa)


P


pápa; XVI. Benedek pápa, pápaválasztás
paradicsom (Édenkert)
pásztor; a Jó Pásztor; pásztorlevél
pátriárka (bibliai õsatya és keresztény egyházfõ); patriarkális, patriarkátus
példabeszéd; a Példabeszédek könyve
perikópa (szentírási szakasz)
Piusz; X. Szent Piusz, IX. Boldog Piusz
plébánia; Szent Imre Plébánia, Magyarok Nagyasszonya Plébánia (intézménynevek) plébániatemplom, Szent Margit-plébániatemplom
plébános; apátplébános, esperesplébános
pokol
prímás, hercegprímás
pünkösd, pünkösdhétfõ
püspök; megyéspüspök, segédpüspök, címzetes püspök, bíboros püspök; szeged-csanádi püspök
püspöki kar (püspökök összessége), püspöki konferencia (testület), Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (intézménynév)
püspökség, gyõri püspökség


R


Regnum Marianum; regnumi
rend;  rendfõnök, rendtárs, rendtartomány; apácarend, szerzetesrend, Szent Ferenc-rend vagy ferences rend, bencés rend vagy Szent Benedek-rend, domonkos rend vagy Domonkos-rend, Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend; ferences rendi (ferencrendi), Szent Benedek-rendi (bencés rendi), Domonkos-rendi (domonkos rendi)
rendház; ferences rendház (épület), Aquinói Szent Tamás Rendház (intézmény)
rituále (szertartáskönyv)
rózsafüzér; Rózsafüzér Királynõje, Rózsafüzér Társulat


SZ


szent; Aranyszájú Szent János, Árpád-házi Szent Margit; Szent István-i (l. még: Gergely, Piusz)
szentáldozás, szentbeszéd, szenteste, szentév, szentmise, szentostya; Szent Család, Szent Ostya, Szent Test, Szent Vér, Szent Szív (Jézussal kapcsolatban); Szent Sír (Jeruzsálemben); Szent Kereszt, Szent Kereszt-templom, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepe, Szent Kereszt felmagasztalása Plébánia
szenttéavatás, Szenttéavatási Ügyek Kongregációja, de: szentté avat
szentatya (ókori egyházatya), Szentatya (Õszentsége, vagyis a mindenkori pápa)
Szentföld
Szentháromság; Szentháromság-templom; szentháromságos
Szentírás (a Biblia), szentírás (a Biblia egy konkrét példánya); szentírásolvasás
Szent Jobb
Szent Korona
Szentlélek; Szentlélek Úristen
szentszék (egyházi bíróság; Szentszék, Apostoli Szentszék
szeplõtelen fogantatás; Szûz Mária szeplõtelen fogantatásának (fõ)ünnepe, a szeplõtelen fogantatás ünnepe
szeretethimnusz
szerzetes, szerzetesnõ, szerzetesrend; szerzetes pap, szerzetes testvér, szerzetes elöljáró, trappista szerzetes
szexta (az egyik napközi imaóra)
szinódus; Püspöki Szinódus (intézménynév)
szkóla (énekkar)
szív; Jézus Szíve, a Szent Szív, Szûz Mária Szíve, Szûz Mária szeplõtelen Szíve
Szûz Mária, Szûzanya, Szent Szûz


T


Tábor-hegy, Tábor-hegyi
templom; domonkos templom, fogadalmi templom, koronázási templom, egyetemi templom, sziklatemplom; szeged-rókusi templom, Szentlélek-templom, Nagyboldogasszony-templom, Szent Anna-templom,  Kispest-Wekerle-telepi Munkás Szent József-templom; Mátyás-templomi, Szent Család-templomi
templomjáró, templomba járás
tercia (az egyik napközi imaóra)
test; az Úr Teste (Eucharisztia), az Úr teste (pl. a kereszten) ; Krisztus Szent Teste és Vére
testamentum; Ó- és Újtestamentum (könyvcím)
tisztítóhely, tisztítótûz
tízparancsolat


Ú


Úristen; Úr Jézus
úrnapja
úrvacsora


Ü


Üdvözlégy (az ima neve), Üdvöz légy! (köszöntés)
ünnep; Szent-István-ünnep, Krisztus Király ünnep, Mária szent nevének ünnepe


V


Vatikán; Vatikánváros, Vatikánvárosi Állam; Vatikáni Vegyesbizottság
vesperás (esti imaóra)
világi pap
vízkereszt


ZS


zsinat; esztergomi zsinat, kalocsa-kecskeméti egyházmegyei zsinat; Niceai Zsinat, Trentói Zsinat, II. Vatikáni Zsinat (egyetemes zsinatok mint intézmények nevei)