Úrnapja

2016


Úrnapi szentmise és körmenet a templomban 2015


Babits Mihály: Eucharisztia

Eperjes Károly – 2012


2014

Úrnapja – az Úr Testének és Vérének ünnepe

Az Egyház az Eucharisztiából él, kezdi enciklikáját a Szentatya. Úrnapján ezt szeretnénk tudatosítani magunkban, ebben szeretnénk megerősödni. Jézus jelen van a kenyér és a bor színe alatt. Táplál, megerősít. (Tovább: katolikusradio.hu)

Fotó: Silló Margit


2013

A közöttünk maradt, a lelkünket tápláló Jézust ünnepeljük a mai napon, Aki ételül és italul kínálja magát nekünk. Ez a táplálék segít, hogy végigjárva életünk útját Isten Országába jussunk. Tiszta lélekkel akarunk találkozni Jézussal. (katolikusradio.hu)

Babits Mihály:
Eucharisztia

Az Úr nem ment el, itt maradt.
Őbelőle táplálkozunk.
Óh különös, szent, nagy titok!
Az Istent esszük, mint az õs
törzsek borzongó lagzikon
ették-itták királyaik
húsát-vérét, hogy óriás
halott királyok ereje
szállna mellükbe – de a mi
királyunk, Krisztus, nem halott!

A mi királyunk eleven!
A gyenge bárány nem totem.
A Megváltó nem törzsvezér.
Ereje több, ereje más:
ő óriásabb óriás!
Ki két karjával általér
minden családot s törzseket.
Egyik karja az Igazság,
másik karja a Szeretet…

Mit ér nekünk a Test, a Vér,
ha szellemében szellemünk
nem részes és úgy vesszük Őt
magunkhoz, mint ama vadak
a tetemet vagy totemet?

Áradj belénk hát, óh örök
igazság és szent szeretet!
Oldozd meg a bilincseket
amikkel törzs és vér leköt,
hogy szellem és ne hús tegyen
magyarrá, s nőjünk ég felé,
testvér-népek közt, mint a fák,
kiket mennyből táplál a Nap.


Hagyományos úrnapi körmenet a Szent Ágoston-templom körül

Fotó: Mosui Tibor

Aquinói Szent Tamás:
Dicsérd, Sion

Dícsérd Sion, Üdvözítőd,
Jó pásztorod, hû segítõd,
Áldja hangos éneked.
Himnuszt mondj, egész szíveddel,
Szóddal úgyis nem érhedd el,
Méltón nem dícsérheted.

Nagy dologról szól az ének;
Élet élõ kútfejének,
A Kenyérnek hódolunk.
Estelén a Vacsorának
A tizenkét tanítványnak
Mit kiosztott Krisztusunk.

Hangosan hát fönnesengjen,
Ujjongjon és égre csengjen
Zengõ lelkünk hangja ma.
Mert mit ajkunk most magasztal:
Amaz ünnep, amaz asztal,
Amaz elsõ lakoma.

Ott új Húsvét napja támadt,
Új kötése új királynak,
Régi Húsvét bételett.
Új világtól fut az óság,
Árnyat oszlat új valóság
Fényesség ûz éjfelet.

S amit ott tett önkezével:
Emlékére nyilt igével
Hagyta Krisztus végzenünk,
Szent igéktõl megoktatva,
Üdvösséges áldozatra
Kenyeret s bort szentelünk.

Ágazatja szent hitünknek:
Testté, vérré lényegülnek,
Bor s kenyér mi volt elõbb.
Régi rend itt újnak enged,
Szárnya lankad észnek, szemnek,
Élõ hitbõl végy erõt.

Színében bor és kenyérnek
(Jel csak ez, de más a lényeg!)
Drága nagy jók rejlenek.
Vér bár a bor, test az étel,
Egy is Krisztus, semmi kétely!
Két szín Õt nem osztja meg.

Aki veszi, meg nem osztja,
Meg nem töri, nem szakasztja,
Mindenek épen veszik.
Veszi egy és ezrek veszik,
S minden egyenlõn kapja részit,
Mégis: nem fogyatkozik.

Veszi jó és veszi vétkes,
Ám gyümölcse vajmi kétes:
Élet vagy elkárhozás.
Rossznak átok, üdv a jóknak:
Lásd, az együtt áldozóknak
Végük milyen szörnyü más!

S ha megtört az áldozatban,
Kétség, tudd meg, nincsen abban:
Úgy van ott minden darabban,
Mint a teljes szín alatt.
Õt törés nem törheté meg,
Csak a jelnek (köntösének!)
Színe tört meg, ám a lényeg
Változatlan egy marad.

Imhol angyaloknak étke,
Vándorútunk erõssége,
Édes fiak vendégsége!
Ebeknek oda ne vesd!
Õsi manna ezt mutatja,
Ezt Izsáknak áldozatja,
Bárány vére csordulatja
Képpel írja régen ezt.

Kegyes pásztor, igaz étek:
Édes Jézus! kérünk téged,
Te legeltesd; védd a néped,
Te mutasd meg kegyességed,

Fönn az élõk közepett.
Mindenható fejedelmünk,
Éltünk, éltetõnk, szerelmünk,
Engedj asztalodra lelnünk,
S testvérül engedd ölelnünk
Odafönn a szenteket.

(Sík Sándor fordítása)


2011

Úrnapja az Oltáriszentségben jelen levõ Jézus Krisztus ünnepe. Egyházközségünk is ünnepelt ezen a napon. Az esti szentmise után hagyományos úrnapi körmenet hordozta körül a díszes mostranciába helyezett Oltáriszentséget a Szent Ágoston-templom udvarán. Kis kosaraikból székely ruhás kislányok hintettek virágszirmot az úton. Pénzes plébános úr rövid szertartást végzett a négy égtáj irányában felállított jelképes oltároknál. A szertartáson templomunk énekkara mûködött közre. Visszatérve a templomba, a Te Deum eléneklése után szentségi áldásban részesültek az Oltáriszentséget ünneplő hívek.

A körmeneten készült felvételeket Mosui Tibor készítette


2010

Úrnapja, az Oltáriszentség ünnepe

""
Úrnapi körmenet a Szent Ágoston-templom körül

""

""

Úrnapi gondolatébresztõ

Engedd meg, hogy megöleljelek, amiért eljöttél.
Ha pedig a szentmise és a körmenet után hazatérsz,
visszatérsz a megszokott környezetedhez,
munkahelyedre, add tovább ölelésemet!
Add tovább a szeretetemet.

 

Aquinói Szent Tamás

Zengd a titkot

(Sík Sándor fordítása)

Zengd a titkot, hangos ének,
Zengd a Testet és a Vért,
Mit gyümölcse szûzi méhnek
Ontott, mint királyi bért,
A világ minden bûnének
Bõséges váltságaért.

Lett az Isten egy közûlünk,
Embertestbe öltözött,
Ige magvát (üdvözûlnünk)
Szórta szét a nép között
S e csodát szerezte ûlnünk,
Mielõtt elköltözött.

Végsõ este megfogadta
Régi törvény szent szavát:
Mint a törvény tenni szabta,
Úgy rendelte asztalát,
Étekül hogy általadta
Enkezével önmagát.

Az Igének igéjére
Testté válik a kenyér.
Lesz a színbor Krisztus vére,
Bár szemed hozzá nem ér.
Ezt a hû szív hogy felérje,
Itt a puszta hit segél.

Hát e nagy szentség elébe
Hódolattal jöjjetek.
Ó bizonyságok helyébe
Új szer ád itt életet.
Érzék nem hat rejtekébe:
Itt csak élõ hit vezet.

Az Atyának és Fiúnak
Hajtsunk térdet és fejet,
Kettejüktõl származónak
Egyenlõkép tisztelet:
Háromságban egy Valónak,
Földön és a föld felett.

""

""

""

""

*

A szentmisék rendje templomunkban: délelőtt fél 11 és este 7 óra.

Az esti szentmise után úrnapi körmenetet tartunk a templom körül,
amelyre szeretettel várjuk az idén elsőáldozásban részesült gyermekeket is.

*


2009

Úrnapi körmenet a Szent Ágoston-templom körül

Szabadtéri oltár a Szent Ágoston-templom előtt

A körmeneten a kislányok rózsaszirmot szórtak a szeretet jeléül az Oltáriszentség elé

A virágokkal diszített szabadtéri oltároknál Pénzes József esperes az evangélium felolvasása után áldást osztott a négy égtáj felé